Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄ Ý ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ    42 ªÀµÀð   eÁ ¨ÁæºÀät G:Cwy G¥À£Áå¸ÀQ ¸Á:dªÁºÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1)ªÁ¸ÀzÉêÀ ªÀÄÆwð  vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁd gÁªï eÁ ¨ÁæºÀät  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. J¯ï-155 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 1997 gÀ°è DVzÀÄÝ, 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 PÉ.f. ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ®UÀß zÀ°è PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢¢Ý E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁZÀð-2006 jAzÀ dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£É AiÀÄ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁV zÁÝUÀ J-1 C°èUÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ 6/12/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À L.r.J¸ï.JA.n. ¯Éà Omï£À ZÉÊvÀ£Àå ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è J-1, 2, 3 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ°zÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj ¹zÀÝPÉÌ C°èAiÀÄÆ J-1 ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, J-2,3 gÀªÀgÀÄ J-1 UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ     ªÀÄ»¼Á  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  112/16   PÀ®A 143,147,     498(J),323, 504,506             ¸À»vÀ 149               L¦¹   ªÀÄvÀÄÛ        3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:09-12-2016 ರಂದು ಧೃವ ಎಂಬ ತೆಲಗು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿ:08-12-16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ(ಕಾಸು) ರವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾವು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 09-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಪಿಎಸ್ಐರವರು ತಿಳಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಜನರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರವನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೀರಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಿವೈಡರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಚನಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಿಸಿ-151  ಮತ್ತು ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೆಚ್.ಸಿ-243 ಮತ್ತು ಜೆ.ಸುರೇಶ ಹೆಚ್.ಜಿ-48 ಮೂವರು ಸೇರಿ  ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಾಡಿ ದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸು) ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ಸುರೇಶ 2) ಈರೇಶ 3) ಅಶೋಕ, 4) ಉದಯ, 5) ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, 6) ಹಾಜಿ, 7)ಯುವರಾಜ 8) ಹಂಪಯ್ಯ, 9) ರಾಜು, 10) ಬೋಳಬಂಡಿ, 11) ಸ್ವಾಮಿ, 12) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, 13) ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, 14) ಶೇಖರ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð    oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2016   PÀ®A:- 143. 147.  148. 333. 353.  427. 431. ¸À»v149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ PREVENTION OF DESTRUCTION AND     LOSSOF ROPERTY ACT, 1981    (U/s-2) CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.08.12.2016 ಸಂಜೆ 16.40  ಗಂಟೆಗೆ 1] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀzÀÝtÚ ¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ 25 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀr¸Á,G¼ÀªÉÄñÀégÀ 2] UÀtÂÚ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¸Á, G¼ÀªÉÄñÀégÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಉಳಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್, ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪಿ,ಎಸ್, ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ & ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 480/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊAqÀÄ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ 17.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನು ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಒಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ     UÀÄ£Éß £ÀA:       172/2016 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.12.2016 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.