Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Mar 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 15-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁªÀįɥÀà eÉ.E. ¦qÀ§Æèr E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀÀjUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À ¹§âA¢AiÉÆAzÀUÉ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀ §AzÀ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ MlÄÖ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 4 mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 2 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀAvÉ 10 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EzÀgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 8750/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ DUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀzÀj 1) PÉ.J. 36 n.©. 7956 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  2) PÉ.J. 36 n.©. 7956 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.   3) PÉ.J. 36 n.J. 6410 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ4) PÉ.J. 36 n.J. 6410 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ. 5) ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÆðµÀ£ï mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA.985990 ACAT  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 6) ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÆðµÀ£ï mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. 985990 ACAT £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.  7) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTA40606002592   £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.    8) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTA40606002592   £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.        9) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTD40606003545  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.      10) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTD40606003545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.       11) mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 337 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ 12) mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 337 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°.    13) PÉ.J. 36 n.©. 4748 mÁæöå° £ÀA, PÉ.J. 36 n.©. 4749 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.   14) PÉ.J. 36 n.©. 4748 mÁæöå° £ÀA, PÉ.J. 36 n.©. 4749 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.   15)  PÉ.J. 36 n.¹. 3096 mÁåç° £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 9682 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 16) PÉ.J. 36 n.¹. 3096 mÁåç° £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 9682 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.    17)  PÉ.J. 36 n.¹. 1028 mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 36 n.¹. 1029 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  18) 7)  PÉ.J. 36 n.¹. 1028 mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 36 n.¹. 1029 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.   mÁåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015  PÀ®A:   4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
                    ದಿನಾಂಕ 15.03.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: J¯ÉQÖñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ತಂದೆಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ನಿಂತಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಬಿ 9472 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನರಸಣ್ಣ @ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸುರು ಈತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ತಲೆಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಲತೊಡೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು .ಚಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ 5.20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ.  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                              
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 15.03.2015 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮಗ್ಗಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ : 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಉಪ್ಪಾರ, ಸಾ: ಬ್ರೇಸ್ತವಾರಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು2]ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ : 33 ವರ್ಷ, ನೇಕಾರ ಸಾ: ಮಾಣಿಕನಗರ ರಾಯಚೂರು.3] ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬು : 31 ವರ್ಷ, ಹಡಪದ, ಸಾ:ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು. 4] ರಮೇಶ್ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ : 32 ವರ್ಷ,ವಡ್ಡರ, ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ರಾಯಚೂರು 5]ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ : 48 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ರಾಯಚೂರು.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ಜೂಜಾಟವನ್ನುಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ,. 15500/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 1930 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2030 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2015 gÀAzÀÄ            132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  25,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.