Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Oct 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಕುಮಾರಿ ಈರಮ್ಮ ತಂದೆ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ : 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ಯಕ್ಲಾಸಪೂರು FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ 02 ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ಕಿಷೋರ @ ಸುನೀಲ್ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ : 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, : ಕೆ.ಎಸ.ಅರ.ಟಿ.ಸಿ.ದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಸಾ: ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ. ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು. FvÀ£À£ÀÄß  ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾನು ಯುನಿಸೇಫ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಅಂತಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಮರ್ಯಧೆ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13.10.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಬಂದು ಅಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವೆದ ಬೇಧರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2014 PÀ®A.324,504, 506 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
         ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)C£ÀĸÀªÀÄä UÀAqÀ Q±À£ï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀlUÀgÀ ¸Á:UÀtªÀÄÆgÀÄ 2)Q±À£ï vÀAzÉ ¯Á¯ï¸Á§ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀlUÀgÀ G:PÀÄ®PÀ¸ÀħĠ  ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಹೊಲಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 13.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಅವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಇವಳು ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಏಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದುCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2014 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2014 gÀAzÀÄ 28 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   7,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.