Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀgÀzÀQëÃt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ:03.03.2020 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¦üzÉÆÃð¸À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÁQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ. gÀWÀÄ£ÁxÀ£À ºÀ½î vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:10.05.2018 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 ±ÁQÃgï vÀAzÉ ºÁfªÀÄ®AUÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦ügÁå¢ DzÀgÀÆ ¸À»¹PÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 01.12.2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E£ÀÆß½ 2 jAzÀ 4£Éà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “ ¤Ã£ÀÄ zÀ¥Àà E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ZÉA¢¯Áè, ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ UÉÆrØ E¢Ý” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ 1 FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2020 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಮಟಕಾದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
ದಿನಾಂಕ 02.03.2020 ರಂದು 17.45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 9/2020 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  03.03.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 30/2020 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.