Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Mar 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
                                                      

¢£ÁAPÀ : 25-03-2020  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ  RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ¹PÀÌ Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï r®PÀì «¹Ìà 90 JA.J¯ï.£À MAzÀÄ ¥Ëa£À ¨É¯É gÀÆ.30.32 EzÀÄÝ, MlÄÖ 35 ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 1061.2/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2020 PÀ®A;32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ 26/03/2020 ರಂದು  10-30 AM ದಲ್ಲಿ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು  (ಕೊವೀಡ್-19 ವೈರಾಣು ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೇಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಲಂ 144 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಲದೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇದ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ) ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಗರಾಜು ಮೇಕಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಯರಗೇರಾ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ-245,74 ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) Old Tavern Whisky 180 ML 10 Pouches Rs 750/-,2) Old Tavern Whisky 90 ML 19 Pouches Rs 874 /-,3) Original Choice Whisky 90 ML 15 Pouches Rs 465  ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ ರೂ -2089/-  ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.34/2020 32.34 ಕೆ.ಇ  ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 188 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ:26.03.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-20 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರೋಪಿತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಮದ್ಯದ ಪೌಚ್ ಗಳನ್ನು & ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಮತ್ತು , ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಬಾದಿಂದ ಕಾಲಂ ನಂ: 7 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮದ್ಯದ ಪೌಚ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ 9,348/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲು ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 80/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.