Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Feb 2020

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ: 13.02.2020 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ ¸Á: GqÀªÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ  ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉazÀgÉ ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¦ügÁå¢AiÀÄ  vÀªÀgÀÆgÀÄ zÉêÀ£À¥À°è EzÀÄÝ, FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°¯Áè CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¦ügÁå¢ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ:12.02.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ, £ÁzsÀ¤ ©r¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ F «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2020 PÀ®A: 498(J),323,504,506 L¦¹  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmïzÁ½ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 13-02-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-20 UÀAmÉUÉ  ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ PÉãÁ® ºÀwÛgÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr PÁ®A 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 13/02/2020 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-37/2020 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.