Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Aug 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 25-07-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ §ÄdÓªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÁKQ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÁ®Ä ©¼ÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ©r CAvÁ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ ©qÀzÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB DzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-20-08-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-60/2019 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArEgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w,
ದಿನಾಂಕ : 22-08-2019 ರಂದು 11-15 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà,  ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð, eÁB °AUÁAiÀÄvÀ, GB MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á B AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï, vÁ B ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳಾದ  ಕು.ನಾಗಿಣಿ, 20 ವರ್ಷ  ಇವಳು ದಿನಾಂಕ  07-08-2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಎ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ,ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದರಿಯವಳ  ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 148/2019 ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.