Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jul 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಫೂಲ್ ಮಿರ್ಧಾ ತಂದೆ ಜೋಗೇಂದರ್ ಮಿರ್ಧಾ 65 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಮಶೂದ್ರ ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ;-ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ್.ನಂ.2.ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವನನ್ನು ತಾಭಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನಿಂದ ಕಾಲಂ.ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ ನಮೂಧಿಸಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿರುವ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 106/2019. ಕಲಂ. 78(3).ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 08-07-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 EJ¸ï-1694  £ÉÃzÀÝರ ಚಾಲಕ gÀªÉÄñÀ ಸಾ: ಬಳಗಾನೂರು ಈತನು ¨Áj ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀĪÀÄä½UÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ §®UÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è  UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÉêÀÅ. £ÀªÀÄä CvÉÛUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁªÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä aQvÉì PÉÆr¹ vÀqÀªÁV F ¢£À §AzÀÄ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt gÀÆ¥À¹AUï vÀAzÉ SÉêÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 50 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß ರವರು ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 75/2019 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.