Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Dec 2018

Reported Crimes   
.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಮಟ್ಕಾ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 07.12.2018 ರಂದು 17.45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚ ಬುಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮೆಹಬೂಬ ಪಾಶ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಪಾನ್ ಶಾಫ್ ಈತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ²æà UÀAUÀ¥Àà §Ä°ð ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 36/2018 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  08.12.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 286/2018 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 08-12-18 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0330 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPÀì£À°è£À Z ON POWERS ELECTRONICS & HOM APPLAINCES JA§ ºÉ¸Àj£À ¦üAiÀiÁð²æà ªÉƺÀªÀÄzï ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ PÉ.ªÉƺÀªÀÄäzÀ EPÁâ¯ï 31 ªÀµÀð  eÁ: ªÀÄĹèA G: Z ON POWERS  CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-1-65 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇವರ CAUÀrAiÀÄ ¸Élgï£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 17 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q 3,32,390/- ªÀÄvÀÄÛ PÁå±ï PËAlgï ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,768/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 3,63,158/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ಸದರ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß 111/18 PÀ®A  457, 380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 08-12-18 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÀAUÀ¥Àà J-2 FvÀ£À ºÉƸÀ £ÀA§gï E®èzÀ HF DELUXE ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀlÄ eÁ£ÉPÀ¯ïUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ £ÀA¢¤ ºÁ°£À mÁåAPÀgï £ÀA PÉJ-35 ©-6372 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï mÁåAPÀgï PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, gÀAUÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1910 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß ನಂಬರ 346/18 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.