Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Oct 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 20-10-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾಧಿ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀA ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀ. 40 eÁw. dAUÀªÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á. §¸Á¥ÀÆgÀ E eÉ vÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಬಸಾಪೂರ ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ತಮ್ಮನಾದ ರವಿಕುಮಾರ  ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಅದರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 56 ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಫೀರ್ಯಾಧಿದಾರರ ತಮ್ಮನಾದ ರವಿಕುಮಾರ ಈತನ  ಹೊಲದ ಕೆಳಗೆ ಆರೋಪಿತರ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು   ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ   ಆರೋಪಿತರ ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತರು ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬಸೀ ನೀರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಬೆಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 15-10-2018 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ತನ್ನ  ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ  ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ¨Á§Ä¸Á§ vÀA £À©Ã¸Á§   ªÀ,50  eÁw ªÀÄĹèA G MPÀÌ®ÄvÀ£ J¯É PÀÆqÀèV vÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಮತ್ತು 02 ºÀĸÉãÀ©Ã UÀA ¨Á§Ä¸Á§ ªÀ. 45 eÁw. ªÀÄĹèA G ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á. J¯É PÀÆqÀèV vÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ನೇದ್ದವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಜೀವದ ನಂ. 251/2018 PÀ®A-.447,355 504,,506 gÉ/« 34 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 20/10/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ¼ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-25 eÁ- £ÁAiÀÄPÀ G- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ ಈಕೆಯ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À  zÉÆqÀØ ªÀiÁªÀ  ¢ªÀAUÀvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀgÁd ºÁUÀÆ  DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, ¨Á®UËqÀ, ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä. UÀAUÀgÁd£À ºÉAqÀw ¹jAiÀĪÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À  UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÀAUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠠UÀAqÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÆ ±ÀjÃgÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ,  ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, ºÀ°èUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ  G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠠vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,   C®èzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ . ¨Á®UËqÀ ¹jAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¦AiÀiÁ𢠠UÀAqÀ¤UÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ ¤£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß  UÀAqÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ±ÀjÃgÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÀ°èUÉ ºÉÆqÉzÀ, ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ, ¦AiÀiÁ𢠠vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 390/2018 PÀ®A. 143,147,504,323,324,341,326,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.