Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Sep 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 18-09-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ, 55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8d£ÀgÀÄ, ¦gÁå¢ ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀäAvÀ gÁoÉÆÃqÀ, 60 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ zÁzÉÆÃr vÁAqÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ-ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ¤ªÀÄäzÉãÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉÃgÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁrPÉÆAqÀÄ, »rzÀÄ J¼ÀzÁr, PÀÆzÀ®Ä vÀÄgÀ§Ä »rzÀÄ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊEAzÀ PÀnÖUÉ »AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ, ±ÁAvÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr  ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£É ¤£ÉãÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä dUÀzÀ°è §AzÀgÉ £ÉÆqÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ §AzÀÄ UÀw PÁt¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, ºÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä dUÁzÁUÀ §gÀæ¯Éà ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 138/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18-09-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁoÉÆÃqÀ 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ PÀÆr UÀÄA¥ÁV ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÉãÀÄ EzÉ ¯Éà C°è ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ C°èAiÉÄà vÀgÀ vÉUÀzÀÄ C°è ªÀÄ£É PÀlÄÖvÉÛÃªÉ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉý PÉÃPÉ ºÁUÀÆ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼É §gÀæ¯Éà §jæ JAzÀÄ, ¯Éà ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ºÉý MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹, £É®èPÉÌ PÉqÀ« ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÉãÀ¯É wAr §ºÀ¼À EzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ºÉð £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, zÉêÀªÀÄä½UÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr PÉqÀ« ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊUÉ UÀÄ¢Ý £ÁªÀÅ C¯Éèà vÀgÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖvÉÛÃªÉ £ÉÆÃqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ªÀiÁr ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÁågÀzÀgÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ UÀw PÁt¹zÉ ©qÉÆâ¯Áè £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CAvÁ ºÉý  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 137/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

              .