Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jul 2018

Press Note


                                                                                   
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£Á®ÄÌ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ §AzsÀ£À : 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.2,02,000/-£ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û
          ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ¢£ÁAPÀ.21.05.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ dgÀÄVzÀ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¢£ÁAPÀ.21.05.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÀÆ.2,50,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåV£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt«zÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          F ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Q±ÉÆÃgÀ ¨Á§Ä J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, J¸ï.©.¥Ánî ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¸ÀĨÉÃzÁgÀ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, ZÀ£ÀßAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¹¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ, zÉÆqÀØ¥Àà eÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ, CªÀÄgÉñÀ ºÀħâ½î ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¹¦¹-419, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹¦¹-491 EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. F C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀUÀ°gÀļÀÄ ±Àæ«Ä¹ F zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀÄVgÀÄvÁÛgÉ.
§A¢üvÀ DgÉÆævÀgÀÄ :
1] ¸Á©ÃgÀ ¨ÉÃUï vÀAzÉ EPÁâ¯ï ¨ÉÃUï, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð, ¸Á.d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä vÀÈ¦Û qsÁ¨Á »AzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.
2] eÁªÉÃzïµÁ vÀAzÉ ¨Á¨Á¸Á§ ªÀÄPÁAzÀgÀ, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á.bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.
3] vÁdÄ¢Ýãï @ ªÀĺÀäzï vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgï PÀrØ¥ÀÄr, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ©.PÁA CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ¸Á.£Á£Á zÀgÀUÁ ºÀwÛgÀ Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.
4] ¹PÀAzÀgï @ ¹PÀAzÀgï ¨ÉÃUï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¨ÉÃUï JAlħAr, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹè, mÉÊ®ì ¦ünAUï PÉ®¸À, ¸Á.£Á£Á zÀgÀUÁ ºÀwÛgÀ Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.
          DgÉÆævÀjAzÀ 1 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë 2 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðPÉÌ J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ.05-07-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ²æà ©.J¸ï.ºÉƸÀ½î ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.05-07-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-30  ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ 1) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂ. MBNAAAVAHHZA01034 ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ ಮತ್ತು 2)  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂ. MBNAAAVAHHZE01910 ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಖನಿಜ ರಿಯಾಯತಿ ನಿಯಮ-1994 ರ ಉಪನಿಯಮ 3,42,43,44 (43 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2017 ರಂತೆ) ಮತ್ತು ಎಂಎಂಡಿಆರ್-1957 4(1),4(1-ಎ),21 ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರ ವಿರುದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 176/2018 PÀ®A: 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957 & 3, 42, 43,44 KMMCR -1994 &  379 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.