Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                          

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ 31/05/2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä AiÀiÁzÀVj f¯Éè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀz°è ¸ÁPÀµÀÄÖ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÉÆüÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ mÉAqÀgï §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ K£ÀÆ E®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ  £Á£ÀÄ £À£Àß eÉé¤AzÀ ªÉÆèÉʯï vÉUÀzÀÄ ªÉƨÉʯï¢AzÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß «rÃAiÉÆà awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ CªÀgÀÄ DUÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ªÉÆèÉʯï¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀzÀ£ÀÄß «rAiÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉ C°è ¸ÉÃjzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80-100 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F d£ÀgÀ ¥ÉÊQ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, FvÀ£ÀÄ «rÃAiÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï ¹.-7 ¥ÉÆæà ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 9964502222, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß eÉéUÉ PÉÊ ºÁQ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄUÀĹ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.

PÁgÀt ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÁåªÀĸÀAUï ¹.-7 ¥ÉÆæà ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 9964502222, EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 283/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 , 392, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 31-05-2018 ರಂದು 1-15 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಇಹೆಚ್ 3404 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಂಧನೂರು ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಂಗಿ ಸೀಮಾ ಹನುಮಗೌಡನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ  ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 56/5611 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೀತಾಳ ಕೆಳ ತುಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಹರಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗು.ನಂ. 141/2018 ಕಲಂ. 279, 338, 304() .ಪಿ.ಸಿ & 187 .ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
                       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2018 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19400/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.