Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                        

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ-15-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಸಬಾಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ  ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಲಾಗಿ  ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ .ಕಿ.ರೂ-1700/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಢಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪಿ.ಎಸ್. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 60/2018  PÀ®A. 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957. & 379 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
     ¢£ÁAPÀ:14/02/2018 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå,32ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J.36/J-1802 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CzÉà ªÉÃ¼É vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ PÀÄ: G¥ÉÃAzÀæ 11ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀÄZÀÑ®¢¤ß PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ G¥ÉÃAzÀæ£À §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀA¢zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è WÀl£É dgÀÄVzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2018 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                                                                                                                               
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2018 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.