Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2017

Reported Crimes                                                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

::CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ MAzÀÄ n¥Ààgï ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±À::
¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ zÀAzsÉ £ÀqÉAiÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r.¹.L.©. WÀlPÀzÀÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï gÀªÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢Ýãï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlVj ºÉZï.¹.55 ,¯Á¯ï CºÀäzï ºÉZï.¹.203, dUÀ£Áxï ºÉZï.¹.86, §¸ÀªÀ¥Àæ¨sÀÄ ¦.¹. 623 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 4.15 UÀAmÉUÉ PÀ®ä¯Á UÁæªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ PÀæ¸ï ºÀwÛgÀªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨É½UÉÎ 4.30 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀA: PÉJ -35/©-2871 £ÀA§j£À  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥Ààgï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà 36 ªÀµÀð  ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd¸ÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ F ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀA¢gÀĪÀzÁV  M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV r.¹.L.© WÀlPÀzÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

                       ::PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ M§â£À §AzsÀ£À::
¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁlgï ¥ÀPÀÌzÀ gÀhÄAqÁPÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r.¹.©. WÀlPÀzÀ ¦.L. ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàjV ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉZï.¹,212 ²ªÀgÀÄzÀæUËqÀ ºÉZï.¹46, CºÀäzï ¥Á±Á ¦.¹.63, ªÉAPÀmÉøÀ ¦.¹.467 ºÁUÀÄ §¸ÀªÀ¥Àæ¨sÀÄ ¦.¹. 623 JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 20 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r..¹.©. WÀlPÀzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 09-12--2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾವ್ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ವಯಾಃ 59 ಜಾತಿಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಃ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲರು  ರವರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಾರಕ ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ 30-11-2017ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 01-12-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಚಾರಕನು ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಯ ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳಾದ  1) 05 ಮಾನೀಟರಗಳು  2} 05 ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಳು 3) 05 ಕೀ ಬೋರ್ಡಗಳು 4)  05 ಮೌಸಗಳು 5) 01 ಮಲ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳು  ಹಿಗೇ ಒಟ್ಟು   18000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-11-2017 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-12-2017 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಯ ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 413/2017 ಕಲಂ 454.457. 380  .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 9/12/2017 gÀAzÀÄ ¤®ªÀAf  UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀļÀ£ÀÄß n¥ÀàgÀzÀ°è  ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä  §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀAfêï PÀĪÀiÁgÀ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ,  ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ  d»gÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 3-45 UÀAmÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ,  n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-33 J- 5987 CAvÁ EzÀÄÝ,   n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ ªÀiË®å 20000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ , ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉÃ,  ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉÃ, CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀÄÝ,  ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ eÁÕ¥sÀ£Á ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 251/2017  PÀ®A:  4(1J) ,21 JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ &  379 L¦¹.vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÉêÀgÀ§Æ¥ÀÄgÀ ªÉÆ.£ÀA. 7760537065 ಈತನ ತಂಗಿ ಬಸಮ್ಮ ವಯಾ: 23ವರ್ಷ, & ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಯಾ: 1 ವರೆ ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 26/11/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು,ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ತನ್ನ ತಂಗಿಯು ಇಂದಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಡವಾಗಿ  ಬಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂಗಿ & ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 403/2017 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
ದಿನಾಂಕ 12-09-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw CA§æªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃ¥Àà PÁªÀ° 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-§ÄAPÀ®zÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಕರೇಪ್ಪನು ದಿನಾಂಕ 03-12-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರೇಪ್ಪನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.235/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿgÀÄvÁÛgÉ.

ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
ದಿನಾಂಕ:09.12.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  11.30 ಗಂಟೆಗೆ 1 ) ಸುನಿಲ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಯಾ||24ವರ್ಷ, ಜಾ||ಮಡಿವಾಳ, ||ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ||ಹಳೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ದೇವಸೂಗೂರು ತಾ||ಜಿ||ರಾಯಚೂರುಈತನುದೇವಸೂಗೂರು ಹಳೇ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸವಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿದವರಿಗೆ 01 ರೂ.ಗೆ 80 ರೂ.ಕೊಡುವದಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಅದೃಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೆಂಚರೆಡ್ಡಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ 6090/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಪುಸ್ತಕಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 19/2017 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ: 191/2017 PÀ®A: 78 (111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-

¢: 06-12-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, 35ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, eÁ: UÉÆ®ègÀ, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî UÁæªÀÄ ಈಕೆಯ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÀnÖUÉ ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1] ²ªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, ಹಾಗೂ ಇತರೆ 7 ಜನರು ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ, KPÉ F jÃw ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄPÉÆAr¢ÝÃj, KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÆ°è©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ DgÉÆæ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ©r JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 250/2017 PÀ®A: 143, 147, 354, 323, 324, 504,506, 114, ¸À»vÀ 149L¦¹.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:_
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄUÉÎ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:§Æ¢¨Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ಈಕೆಗೆ C¥ÀÛgÁzÀ gÁªÀÄÄ ªÀÄrªÁ¼À EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉÃ, eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®QëöäÃAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 9-12-17 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï£À DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð PÉÆlÖ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ 1)JA.C¥ÁàgÁªï vÀAzÉ CªÀÄätÚ 2)ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀĨÁ§Ä 3)gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï 4) ºÀj¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä J®ègÀÆ eÁw PÀªÀiÁä ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ರವರು ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §AzÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄðªÉ£À¯Éà CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀÆQzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 279/17 PÀ®A 504,323,355 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3(I)(r)(s), 3(2)(va) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀĪÀÄ-2015. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ದುಗ್ಗೆಪ್ಪ, ವಯ:35ವ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, ಸಾ;ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಈಕೆಗೆ ಆಪ್ತರಾದ ರಾಮು ಮಡಿವಾಳ ಇವರಿಗೆ 1)ಎಂ.ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ತಂದೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, 2)ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಬಾಬು, 3)ರಾಮಬಾಬು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಹಾಗೂ 4)ಹರಿಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಬಾಬು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ, ಸಾ:ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ: ಸಿಂಧನೂರುಇವರುಗಳು  ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸದರಿ ರಾಮುನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 09-12-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೀನ್ಯಾರೆಲೆ ಬೋಸುಡಿಕಿ , ಮನೆತನಕ ಬಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯೇನಲೆ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬೈದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ದಬ್ಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ  ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   ಗುನ್ನೆ ನಂ.279/2017, ಕಲಂ. 504, 323, 355 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂ.3(I)(XI) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 09.12.2107 ರಂದು 14.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ CA¨ÉæñÀ ತಂ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : ಕೂಲಿ ಸಾ: vÉÆÃlzÀ ªÀÄZÉðqÀ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 29.11.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರ್ಚೆಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಗೆ  ತಾನು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ವಾಪಾಸ 9.40 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ಚೆಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಕನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವನಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಾ: ತೋಟದ ಮರ್ಚೆಡ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೈಕಲನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಾನು ಮತ್ತು ಸೈಕಲನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹೇಶ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಡಕೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೂಕಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ   KA36 EM 1947, ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇಯೇ ಹೊಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2017 PÀ®A. 279, 337, IPC & 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ: 08.12.2017 ರಂದು 21.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀ, G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀƪÀiÁð FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ AAQ 2072 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,    ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀƪÀiÁð ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಿಂದ  ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಡಂ ನರಸಿಂಹಲು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇಳಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಹಾಗೇ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಬಡಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬಲಭಾಗದ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಂದಿದಂತೆ ಆಗಿ, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2017PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 10.12.2017 gÀAzÀÄ 36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 5,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.