Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Aug 2017

Reported Crimes


                                                                         

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:  30.07.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AUÁgÉÀ¥Àà PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è , ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ¥Àæ¨sÁgÀ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. r.¹.Dgï.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ r.¹.©. , r.¹.L.©. ªÀÄvÀÄÛ r.¹.Dgï.©. WÀlPÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §AUÁgÉ¥Àà PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä PÉgÉAiÀÄ zÀQëtPÉÌ PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è 8 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 3 d£À ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1. AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 48 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼Éà ¹¤ÃªÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ UÀ§ÆâgÀÄ 2. ºÀ¤Ã¥sï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 38 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß 3.VjñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà 42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°è MlÄÖ 8,040/- gÀÆ, ªÀÄÆgÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 11 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ:3,89,440/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA; 18/2017 PÀ®A: 87 PÉ. ¦.  DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw.
     ದಿನಾಂಕ- 30/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರುದಾರ¼ÁzÀ  ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ದಿ. ಗೊವಿಂದರೆಡ್ಡಿ 38 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ. ದೀನಸಮುದ್ರ ತಾ. ಸಿಂಧನೂರು ಇವರು ಮನೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಡೆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಹಸಮಕಲ್ ಸಿಮಾದ ಅಮರೇಶ ದುಗನೂರು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1] ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಚಾಪುರ ಗಾಯತ ಸಾ. ಮಿಟ್ಟೆಕಲ್ಲೂರು ತಾ. ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು 2] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವ್ಯೇವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಮಸ್ಕಿ ತಾ. ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೀನ್ನ ಮೈದುನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೆಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಇಸಿದುಕೊಡಲೇ ಸೂಳೇ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 169/17 ಕಲಂ 341,504,354,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ವರದಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
     ದಿನಾಂಕ:22-11-2010 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw C¤vÁ @ ²¯Áà UÀAqÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:  ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄqÀÆzÀÄgÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁ;ªÀ: anUÉÃgï NtÂ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ಈಕೆಯು ಆರೋಪಿ 01 ) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ, ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಪುನಃ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಗುಡದೂರುಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 30-07-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಚಿಟಗೇರ ಓಣಿಯ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟದಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದೇನೂ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗಣಿಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 189/2017 ಕಲಂ:498(), 504, 323, 354, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂ. 3 & 4 .ನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2017 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.