Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ-01/04/17 ರಂದು ಸಾಂಯಂಕಾಲ 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಹಾ..ತಿಮ್ಮಾಪೂರ  FPÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕಿಕೃತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಶಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಸನ್ 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ದರಗಯ್ಯ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ) ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ದರಗಯ್ಯ 35 ವರ್ಷ ನಾಯಕ(ಗಂಡ)2)ದರಗಯ್ಯತಂದೆಬಂಡಯ್ಯ55ವರ್ಷನಾಯಕ(ಮಾವ)3) ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದರಗಯ್ಯ 50 ವರ್ಷ ನಾಯಕ(ಅತ್ತೆ)4)ಮೂರ್ತಿತಂದೆದರಗಯ್ಯ25ವರ್ಷನಾಯಕ(ಮೈದುನ)ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ 5) ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ 45 ವರ್ಷ ನಾಯಕ (ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತೆ) ಸಾ: ಮಾಡಶಿರವಾರ gÀªÀgÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ವಿಷಯವನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ-21/03/17 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ ಮರಿಯಾದೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಹೂತು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಬಗೆಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಗಣಕಿಕೃತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-48/2017 ಕಲಂ-498(a),323,504,506, ಸಹಿತ 149.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :02.04.2017 gÀAzÀÄ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 76 ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.