Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.
     ಪಿರ್ಯಾಧಿAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¨É½îPÉÃj  30 ªÀµÀð    eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ £ÀÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà UÀqÉØÃgÀ 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ಹೊಲಗಳು ಸುಣಕಲ್ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂದ  ಆಗಾಗ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29-03-2017 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೋತೆಗೂಡಿ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆನಾಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಕೆನಾಲ ದಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಜೋತೆಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎಲೇ ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆ ದರ್ಬಾರು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಪ್ಪಸ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಇವಳನ್ನು ಕೆಡಸಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬ ರ 114/2017 ಕಲಂ  504,323, 324,354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 (i) (x) (xi) J¸ï.¹/ J¸ï.n ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ  1989 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.           ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :31.03.2017 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.