Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Mar 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     1]AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ £É¯ÉÆV ªÀAiÀiÁ: 48ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 22-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ r.J¸ï.¦.°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ, ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ 05 d£À DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 3400/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     zÁzÁªÀ° PÉ.ºÉZï. ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ oÁuÉ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ¢£ÁAPÀ 22-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ ¥ÁPÀÖj ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀĸÉãÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 40ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁd¨sÀPÀë zÀUÁð °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀFvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ 2300/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ , ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ @ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §AUÁgÀ¥Àà ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ     ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ,ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2017  PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
     ದಿನಾಂಕ 21.03.2017 ರಂದು 14.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ¥ÉÊzÉÆrØ  FvÀ£ÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಕೈ ಹೆಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1) 650 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 19 ಕಿಂಗ್ ಫೀಷರ್ ಬೀಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಕರೂ 2280/- 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 7 ಓ.ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಕಿರೂ 434  3) 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 12 ಓರಿಜಿನಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಕಿರೂ 312 4) ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 20 ಲೀಟರ್ ಹೆಂಡ ಅಕಿರೂ 300 ಹಿಗೇ ಒಟ್ಟು 3326/- ಬೆಲೆಬಾಳುವವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ, ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2017 PÀ®A: 273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.F PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ: 22-03-2017  ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಆನಂದ ವಯ:29 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಮಾಣಿ :ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ರಾಗಮಾನಗಡ್ಡ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ರೋಡ ರಾಯಚೂರು EªÀgÀÄ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಆನಂದ ತಂದೆ ಆಂಜನೇಯ ಜಾ:ಮಾದಿಗ : ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ರಾಗಿಮಾನಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು  [ಗಂಡ]ಈತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರುಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಇದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ:16-09-2009 ರಂದು ರಾಯಚೂರುನ ಉಪನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೂ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಅವರು ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು  ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ  ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 23/2017 ಕಲಂ 498(),323, 504. 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ 21/03/2017 ರಂದು ತಾನು ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಕ್ರಷರ ನಂ ಕೆಎ 36 ಬಿ 2929 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ವಾಪಸ್ಸು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರಾಮಣ್ಣನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಗಸುಗೂರ 3 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 37ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÁZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« PÀæµÀgÀ £ÀA PÉJ 36 © 2929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ   FvÀ£ÀÄ  ಸದರಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನತದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ZÁQæ ªÀAiÀiÁ: 30ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: SÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ  ಬಲಗಡೆ ಮಲಕಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಲೇಶಮ್ಮಳಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿದು, ಎಡಗಡೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಲಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಗಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯವಾಗದೆ ಇದ್ದು, ಗಾಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಜಖಂಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತಾವು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:101/2017 PÀ®A. 279,337,L.¦.¹  CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ.20-03-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಕರಿಗೇರ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ,ವಯ-45ವರ್ಷ, :ಒಕ್ಕಲುತನ/ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಕಸನದೊಡ್ಡಿ FvÀನು ಕಸನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ [1] ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ದಾಸರು [2]ಯಂಕಣ್ಣತಂದೆಗಂಗಣ್ಣದಾಸರು[3] ಗಂಗಣ್ಣ ದಾಸರು  [4] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ದಾಸರು
ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಕಸನದೊಡ್ಡಿ EªÀgÀÄ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಂಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬೇಗ 2 ಆಮ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎಲೆ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಲ್ಲಿಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA:55/2017 PÀ®A:323,326,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï SÁeÁ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀiÁ£ï ¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: R¸Á§ªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀ»ÃªÀiÁ£ï zÀįÁè ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAZÉPÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ArAiÀÄ°è ¥ÀÄmÁt ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÀ£À¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ªÀiÁ£À¸À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2017 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï £ÀAvÀgÀ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-03-2017 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï VAvÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀvÀ£À¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ.  AiÀÄÄrDgï £ÀA. 04/2017, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :23.03.2017 gÀAzÀÄ 146 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                    

                                          
.