Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jan 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 26/1/17 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÉÎ J-1 C°èUÉ §AzÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÄä ºÀM®zÀ°è ªÉÄÃAiÀÄ®Ä JvÀPÉÌ ©nÖ¢ÝÃj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 32 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á:PÀ®ªÀįÁ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ CªÀÅ £ÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼À®è CªÀÅ  ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ DqÀÄUÀ½ªÉ CªÀgÀ£Éßà ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ 1)eÁQÃgÀ 38 ªÀµÀð,   2)¸ÀzÁÝA 25 ªÀµÀð  3)¸À°ÃA vÀAzÉ JPÁâ¯ï 28 ªÀµÀð 4)UÀÆqÉøÁ§ vÀAzÉ DjÃ¥sï ¸Á¨ï  5)SÁ¹A vÀAzÉ RjÃA ¸Á§ J®ègÀÆ dw ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ®ªÀįÁ vÁ: f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrfêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2017PÀ®A 143,147,323,  504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 27-01-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೌಲತ್ ಎನ್.ಕೆ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ದೇವದುರ್ಗ ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27-01-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ SwaRaJ 475 Chassis no ZJBG02950 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೆ ನಂಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.10/2017 PÀ®A: 4(1J) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಮೃತ ಅಡಿವೆಪ್ಪನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಶಕ್ತ ನಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲೀವರ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು  ದಿ.23-01-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ದೇವತ್ಗಲ್ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ವಯ-44ವರ್ಷ,:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ, gÀªÀರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಡಿವೆಪ್ಪನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ವಾಂತಿ ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ  ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಿಷ ಕುಡಿದಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿ.26-01-2017ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ1-20ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು  ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಸಿ.21 ರವರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದೂರನ್ನು ಹೆಚ್.ಸಿ.21ರವರು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï£ÀA: 02/2017 ಕಲಂ:174 CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜುರಾಮ್ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ, ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಚೌದ್ರಿ, ಉ: ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಾ: ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು. FvÀನು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಮೃತ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿರೋ ಸ್ಪೆಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ KA-36/EJ-1560, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-MBLHA10CGFHM93253, ಮತ್ತು ಇಂಜನ್ ನಂ- HA10ERFHM49099, Model-2015. .ಕಿ ರೂ: 40000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15-01-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.12/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುvÁÛgÉÉ. 
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ದಿನಾಂಕ:24-1-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ನವಲಕಲ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ  ಉರಿಯುತ್ತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಗ್ವಾನಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 13,00,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ ಅಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ವರದಿ ನಂ.2/17ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :27.01.2017 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.