Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jan 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 12/1/17 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÞgÉrØ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ, 32 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ G: £ÁåAiÀiÁ ®AiÀÄzÀ°è, ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA 1-11-154/ 60/22¨É®èA, PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ  ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 12/01/17  gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1745 UÀAmÉ AiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è CAvÁ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ Væïï vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  C¯ÁägÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 2 ¨É½îAiÀÄ PÀ¼À¸ÀzÀ ¸ÉlÄÖ, 2) 4 ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÀmÉÖ, 4)gÀÆ. 3,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt,     5) 1 £ÉÆÃQAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ.1,100/- 6)ªÉÆèÉʯï ZÁdðgï CA.Q. gÀÆ.300/- »ÃUÉ J¯Áè  ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 33,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2017 PÀ®A 454 380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :14.01.2017 gÀAzÀÄ 73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.