Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 03/12/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ  zÉêÀgÀ¥Àà    45 ªÀµÀð  eÁ:bÀ®ªÁ¢ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀjUÀÄqÀØ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ EzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÉAZÀªÀÄä vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÀjd£À FPÉAiÀÄÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DAd£ÉAiÀÄå ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄÃt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ ªÉÄÃt PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀÆeÁj §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÃt PÉÆqÀ®Ä ªÉÄÊ ¨Áå¤ DUÉvÉãÀ¯Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.249/16 PÀ®A 504, 323,506 ¸À»vÀ 34    L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3(1)(10)J¸ï¹/    J¸ïn   PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:- 05/12/2016  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠲æà ZÀ£ÀßÀgÉrØ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ²ªÀAVAiÀĪÀgÀÄ. ªÀ: 30ªÀµÀð, eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-§Æ¢£Á¼À, vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ®UÀߪÀÅ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è  EzÀÄÝzÀÝjAzÀ, vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà UÁr £ÀA. PÉ.J 33/ PÉ-8449 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ,  ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ-zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¸Á¹éUÉÃgÁ vÁAqÁzÀ zÁåªÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¯Áà DmÉÆ UÁr £ÀA. PÉ.J 36/ J-7590  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è  PÀĽwzÀݪÀjUÉ PÀÆqÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ  ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 250/2016. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹.  CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ.04.12.2016 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå,2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå3) CA§tÚ vÀAzsÉ §¸ÀìAiÀÄå4) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå5) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå6) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìAiÀÄå7) DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå8) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ9) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå10) wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå11) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå  ¸Á-J¯ÁègÀÄ ºÉZï.¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಶಿವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಈಕೆಯು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದು ಏಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಪೈಕಿ ದುರುಗಪ್ಪನು ಎಳೆದಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದವರು ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ.ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತಿವೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2016 PÀ®A. 143, 147, 148,504,506,324,354,355 ¸À»vÀ 149 L¦¹CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :06.12.2016 gÀAzÀÄ 156 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.