Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Dec 2016

Reported Crimes


                                      

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼À ¢£À DZÀgÀuÉ

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼À ¢£À DZÀgÀuÉ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. f¯ÉèAiÀÄ UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ DPÀµÀðPÀ PÀªÁAiÀÄvÀÄ £ÀqɬĹ Cwy ªÀiÁ£ÀåjUÉ UËgÀªÀ ªÀAzÀ£É ¸À°è¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝ qÁ|| ZÉÃvÀ£ï ¹AUï gÁoÉÆÃgï ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ°è J¯ÉªÀÄjAiÀÄ PÁ¬ÄAiÀÄAvÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼ÀzÀªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¹zÀgÀÄ. UÀȺÀ gÀPÀëPÀzÀ¼À ¸ÀªÀiÁzÉõÀ×gÀÄ & ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J¸ï.©. ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ UÀȺÀ gÀPÀëPÀzÀ¼ÀzÀªÀjUÉ ¥ÀææªÀiÁt ªÀZÀ£À ¨sÉÆâ¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár UÀȺÀ gÀPÀëPÀzÀ¼À ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ f¯ÉèAiÀÄ°è UÀȺÀgÀPÀëPÀzÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ªÉÊ.PÉ. PÁ±À¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CwyUÀ¼ÁV ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ CUÀ«Ä¹zÀ CwyUÀ½UÉ, ¤ªÀÈvÀÛ UÀȺÀgÀPÀëPÀzÀ¼À C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £ÀUÀgÀzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦ügÁå¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà mÉÆtÆÚgÀÄ  ªÀ:43, eÁ;ªÀiÁ¢UÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¨Á¥ÀÆf Nt zÉêÀzÀÄUÀð.FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÉÃd¹é¤ FPÉAiÀÄÄ ¦AiÀÄĹ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ 2£Éà ªÀµÀðzÀ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÉÃf£À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢:19-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÀ¸ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè DPÉUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ¸ÀĤ¯ï ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄ,Ý vÉÃd¹é¤ FPÉAiÀÄÄ j°AiÀÄ£À¸ï ¹ªÀiï £ÀA 8880458807 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĤ¯ï FvÀ£ÀÄ KgÀmɯï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹ªÀiï £ÀA 8747860651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÉÃd¹é¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£Éß £ÀA:  264/2016  PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 19-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂ: ಕರೆಪ್ಪ ಈತನು ತನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಟಂಟಂ ಆಟೋ ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ರೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಆಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಪಾಟಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಪುಟಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಮಜ್ಜುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟಂಟಂ ಆಟೋ ನಂ: KA36 A8779 ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂ: ಬಾಲಪ್ಪ ಸಾ: ಮೀರಾಪೂರ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂ: ಮಾರೆಪ್ಪ ವಯ: 23 ಜಾ: ಮಾದಿಗ, : ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು ಗಾಯಗೊಂಡ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪನನ್ನು ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಈತನೊಂದಿಗೆ ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಇಲಾಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ನಗರದ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ: 20.12.2016 ರಂದು 21.40 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2016 PÀ®A. 279, 304() L.¦.¹ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

           ¢£ÁAPÀ 20/12/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36 ©-2209 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ£ÀßlVAiÀÄ°è PÉ£Á¯ï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¸Á¨ï 18 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA  ¸Á:CgÀPÉÃgÁ   FvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ  ºÉÆ£ÀßlV E£ÀÆß 3.Q.«ÄÃ. EzÁÝUÀ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 18 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÀAUÀ£ÁxÀ ¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀĺÀäzÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ,  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1940 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd  25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á:CgÀPÉÃgÁ PÉ.ºÉZï.£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/16 PÀ®A:279, 337,338, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                      ದಿನಾಂಕ: 20/21.12.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂ: ಕೆಎ36 ಜಿ 308 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 21.12.2016 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಾಗಿ ಸದರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: R134991GPI ಇಂಜನ್ ನಂ: R285590GPI ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮಾಲಕರ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಧನ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೂ ಭೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವಿಸಲಾಗಿ ಅದರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಬುಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 258/2016 PÀ®A: 379, 511 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :21.12.2016 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.