Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 24/12/16 gÀAzÀÄ 2200 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/12/16 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĹÃzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠧ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á:ªÀĹÃzÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀÄjUÀ¼À zÉÆrØAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄjUÀ¼À°è  38 PÀÄjUÀ¼ÀÄ  CA.Q 1,90,000/- ªÀÄvÀÄÛ 2 lUÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CA.Q 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q 2,10,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/16 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ¢£ÁAPÀ 25/12/16gÀAzÀÄ 0730 jAzÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÆUÉèÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAw FPÉ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj vÀAzÉ ºÀÄZÀÑgÉrØ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 4 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: UÀÆUÉèÁ¼À FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ °AUÀzÀÆvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ  §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà eÁw bÀ®ªÁ¢ ¸Á:UÀÆUÉèÁ¼À vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36 J-8365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁªÉÃj D gÀ§¸ÀPÉÌ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃqÉUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É ªÀÄÄAzÉ, »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV §ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄ ªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÁªÉÃj ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÉÆtPÉÊ, PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢: zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÆUÉèÁ¼À vÁ:ªÀiÁ£À«.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/16 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA. «.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    
       ¢£ÁAPÀ 25/12/16 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ©.ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À 16 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJ¥sï-2457 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¸ÉßûvÀgÁzÀ 1)²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï 15 ªÀµÀð 7£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð 2)ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÉrØ 14 ªÀµÀð 7£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð E§âgÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ PÁgï £ÀA.PÉJ-37 J£ï-0125 £ÉÃzsÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀÄzsÀÄ ¸ÀÆzsÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ DAiÀÄ vÀ¦à gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ©zÁÝUÀ  »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É UÁ° ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ & ZÀ£ÀߪÀ¸ÀªÀ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà 32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÉgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/16 PÀ®A 279, 283,337,304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ                                                                                                                                                                                                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :26.12.2016 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.