Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Dec 2016

Reported Crimes


                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
     ಮೃತ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊರೂರು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 25 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೀನಗಡ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ವಯ ಸ್ಸಿನ ರೊಕ್ಕದ ಸಂಬಂದ ಬಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕವಿತಾಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತೇ ನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದಾತ ತಿರುಗಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಊರೂರು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸ್ವಭಾವದವನಿದ್ದು ದಿ.12-12-16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಮಲಗಿದ ಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು  ದಿ.13-12-2016 ರಂದು ಯತಗಲ್  ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ06-00ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತನ ಶವವನ್ನುಹೀರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶವಗಾರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಸಂಶಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು, ವಯ-35 ವರ್ಷ,     : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಯತಗಲ್, gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 24/2016 ಕಲಂ:174  CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

     ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ ²æà @ C¤vÁ UÀAqÀ JA.gÀ«PÀĪÀiÁgÀ 25ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á:ZÀÆr f, PÀ£ÀÆð®   (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) ºÁ.ªÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ f:gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 1)JA. gÀ« PÀĪÀiÁgÀ vÀA ²æäªÁ¸À 26  ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÀÆr f, PÀ£ÀÆð®  (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) gÀªÀgÀ  eÉÆvÉ 2015 gÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50 ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀƪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ ºÀt, JgÀqÀƪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»Q & ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼ÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, J-1, 4 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/3/16 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 9/8/16 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß J°è §aÑnÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, 20 ®PÀë ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀªÀÄäw «ºÁªÀ «ZÉÑÃzÀ£Á PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.231/16 PÀ®A 498 (J), 504, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :13.12.2016 gÀAzÀÄ 134 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.