Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Dec 2016

Reported Crimes


                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
          ¢£ÁAPÀ 2/12/16 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÉغÀ¼Àî zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¥ÀAeÁ© qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J-2 ¯Áj £ÀA. nJ£ï-52 ºÉZï-8725 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqɪÀÅAmÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï E®èzÉà ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ J-1 ©.ªÉAPÀl¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï §ÄgÀUÀ¥À°è 50 ªÀµÀð, eÁw PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 J¸ï-5593 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©.ªÉAPÀl¥Àæ¸ÁzÀ ¤UÉ vÀ¯É, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ 1915 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. J.£ÀgÉñÀ  vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï D®¥Án 34 ªÀµÀð PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:®Qëöä PÁåA¥ï   gËqÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/16 PÀ®A 279, 283, 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 30/11/16 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ PÁwðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw bÀ®ªÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄ¢Q£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ & CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀuÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÃgÀªÀuÉUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DgÉÆæ D®A¨sÁµÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆUÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀÝPÉÌ J¯Áè 1)D®A¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ 19 ªÀµÀð eÁw PÀlUÀgÀ ¸Á: ªÉÄ¢Q£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ.  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀtÚ£ÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉÊ-PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà° ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉCAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/16 PÀ®A 143,147, 504,323, 324,355, 506 ¸À»vÀ 149L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
     ¢£ÁAPÀ 02/12/16 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä  UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀdÓ£ï 65 ªÀµÀð eÁw UÁuÉUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀdÓ£ï 34 ªÀµÀð GDw UÁuÉUÉÃgÀ G: ªÀQî ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ¢AzÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¦£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ G¥ÁàgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ZÀÄaÑ ªÀÄvÀÄÛ EjzÀÄ  ( ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ ªÉÄîÄvÀÄnUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, JzÉUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ZÀÄaÑzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Ej¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ), gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.229/16 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.