Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Nov 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w                     
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 04.11.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄPÀÛ®¥Àà ¸Á§, 35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:§¸ÀªÀ£À UÀÄrï ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ªÉÄïÁѪÀuÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ  ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÖ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 126000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨ÁA¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î  zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVPÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J £ÀA§gï 03/2016 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ 03/11/16  gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄ APÁ®  ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀÄæ¸Áé«Ä 28 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:zÉÆAqÀA§½ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀÄæ ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-28/PÉ-3623 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÉUÀ zÀÄPÉÆAqÀÄ  vÀªÀÄÆäj¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §AzÀÄ  ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝU,À vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà zÉêÀzÀÄUÀð-PÉÆÃt ZÀ¥ÀའªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀjªÀÄgÀr UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¤AwzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr ¹zÀÝjAzÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä »ÃgɪÀÄoÀ EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.240/16 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ¢£ÁAPÀ 3/11/16 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ§ÆâgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAUÀè ªÀiÁzÀåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¢£À gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É D¥Á¢vÀ ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ vÀAzÉ  UÀÄAqÀ¥Àà   28 ªÀµÀð  eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA.PÉJ 36 EJ¥sï 9562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¨ÁAr£À PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÁf vÀAzÉ EªÀiÁA¸Á§ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 232/16   PÀ®A 279, 337,304(J)   L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ:03-11-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ದತ್ತದಿಗಂಬರ ಜೋಷಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಭಟ್, 47 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಚಾರ್ಯ ವೃತ್ತಿ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ.9-20-80/153, ಮಾನಸ ವೀರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ, ಗದ್ವಾಲ ರೋಡ ರಾಯಚೂರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿ:02-11-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿ:03-11-2016 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ನಾವು ಗಾಭರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲಮಾರಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜನಾಳು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂಗಾಡಲು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾಗರಾಜ ಕರ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತಿತರರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1) 1 ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂ.ತೂ. 15ಗ್ರಾಂ,  2) 1 ಬಂಗಾರದ ದೇವರ ಸರ ಅಂ.ತೂ. 5ಗ್ರಾಂ, 3) 1 ಜೊತೆ ಬಂಗಾರದ ಹರಳಿನ ಬೆಂಡೋಲೆ  ಅಂ.ತೂ.5 ಗ್ರಾಂ, 4) 1 ಬಂಗಾರದ ಸುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ, ಅಂ.ತೂ.5 ಗ್ರಾಂ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂ.ಕಿ. 24,800/-ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದಿ:02-11-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ:03-11-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  12-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 135/2016 ಕಲಂ: 454, 457, 380  ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ²æà ZÉÊvÀ£Àå mÉPÉÆßà ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.©,ºÉZï Jr© ¨ÁåAQ£À°è gÀÆ 3,00,000/- ¸Á® ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄß N¢¹zÁÝUÀÆå vÀ£ÀUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ £ËPÀj ¹UÀ°®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ  31-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÀÄzÀæ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2016 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ಆರೋಪಿ 04 ಸುವರ್ಣ @ ವೀಣಾ ಗಂಡ ಆರ್.ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, 30 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಅಲಬನೂರು, ಹಾ.:ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು, ತಾ: ಮಾನವಿ, ನೇದ್ದವಳ  ಗಂಡ ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನು ಸಿಂಧನೂರು ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಇನ್ನಿತರ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲನಿಗೆ 2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಭತ್ತ ಪ್ರತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 1400/- ರೂ.ಯಂತೆ 392 ಚೀಲಗಳನ್ನು ರೂ.550000/- ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ವಯ:39, :ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:  ಅಲಬನೂರು, ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.gÀªÀjಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 17-08-16 ರಂದು ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿ 1) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರನಗೌಡ. 40 ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ, 2) ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂ ವೀರನಗೌಡ, ವಯ:36 ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ, 3) ರಾಜ ತಂದೆ ವೀರನಗೌಡ, 34 ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಮೂರು ಜನ ಸಾ:ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು, ತಾ: ಮಾನವಿ, 4) ಸುವರ್ಣ @ ವೀಣಾ ಗಂಡ ಆರ್.ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, 30 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಅಲಬನೂರು, ಹಾ.:ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು, ತಾ: ಮಾನವಿ,Eವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮಾರಾಟವಾದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 5 d£À ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂ.201/2016 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.185/2016, ಕಲಂ. 323, 327, 405, 408, 420, 506 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.11.2016 gÀAzÀÄ 87¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   

                                               
.