Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Oct 2016

Special Press Note


                                             

     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

CAvÀgÀ gÁdå ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À 7 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÀ±À.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀØ¥Àà eÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÁªÀÄtÚ n. EªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjUËqÀ, ²æà ªÀįÉèñÀ, ²æà CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï gÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀÅ ²æà ¸ÀÄgÉñï vÀ¼ÀªÁgï ¹.¦.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîgÁzÀ

1)  ±ÀAPÀgï @ °AUÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀgÀ£Àß UËqÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgï, G: aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| °AUÁ¥ÀÆgÀA (J.¦.) ºÁ||ªÀ|| £ÀA¢¤ß vÁ|| UÀzÁé¯ï.
2)  £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, eÁw: PÀ¨ÉâÃgï, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀ PÉ®¸À,  ¸Á|| ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ|| ªÀ|| PÉÆAqÁ¥ÀÄgÀ PÁ®wªÀÄä£À zÉÆrØ ªÀÄAqÀ®. vÁ|| UÀzÁé¯ï (vÉ®AUÁt)
3)  ²æÃPÁAvï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw : PÀªÀiÁä PÁ¥ÀÄ, G: JªÉÄä PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

     EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:-16.10.2016 ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:-17.10.2016 gÀAzÀÄ §A¢ü¹ MlÄÖ gÀÆ 2 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À 7 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è AiÀıÀ¹éUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dA§®¢¤ß, ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀzÁV CªÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉ. F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.