Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Oct 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 09/10/16 ರಂದು ಸಂಜೆ 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ  ಮಲಗಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿತ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ D±ÀtÚ, eÁ: UÉÆ®ègÀ, ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ರಾಳದೊಡ್ಡಿ  FvÀ£ÀÄ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄÄ¶× UÉÆ®ègÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ,gÀªÀgÀಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಿರಾಡಲು, ಆರೋಪಿತನು ಕೂಗಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಚಿರಾಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಆರೋಪಿತನು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:81/2016PÀ®A: 448,354.506. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
        ದಿನಾಂಕ: 09.10.2016 ರಂದು 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÉƺÀäzï ªÀ¹ÃªÀiï CPÀæªÀiï vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæªÀiï ¥ÁµÀ ªÀAiÀÄ 29, ªÀÄĹèA G: ªÉÄrPÀ¯ï gɦæeÉAmÉnªï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 1-11-62/55 ±ÁAw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಬಾದಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ªÀÄgÀÄ ¢£À ದಿನಾಂಕ:10.10.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಗಿಲದ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಅಲ್ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ರೂ. 23500-00 ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.211/2016 ಕಲಂ. 457,380 .ಪಿ.ಸಿ. £ÉÃzÀÝgÀ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         DgÉÆæ vÀÆ¥sÁ£ï PÁè¹Pï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32 J-7848 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ gÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À ªÉʵÀÚ« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAPÀıÀzÉÆrØ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:CgÀV£À ªÀÄgÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 10 ªÀµÀð 4£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV §®UÀqÉ ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ 1)¤ªÀÄð®zÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï  2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 3)±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ 4)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ 5)¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄUËqÀ 6)ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd¥ÀàUËqÀ 7)±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ zË®AvÀgÁAiÀiï 8)GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgÀ 9)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ F±À¥Àà  EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁj   oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/16 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :11.10.2016 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.