Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Sep 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:-.22.08.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತನ್ನ HERO PASION PRO MOTOR CYLCE NO KA-36/EE-6616, ENGINE NO HA10ENDHL20491, CHESSIS NO MBLHA10AWDHL90593, BLACK COLOUR, MODLE 2014 WORTH RS-30000=00 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಿ: 23-08-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00.05 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರಾದರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಕಳ್ಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2016 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 25-09-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪ್ಪ, ರಾಘು, ಈರಪ್ಪ ಇವರು ಆರೋಪಿ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಈತನ ಸಂಗಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಸಿ-3042 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 115 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದೆ ಭಂಗಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಳದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 4,000 ರೂ. ಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀ ಮಾಡಿಕೊ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ zÉêÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ PÉÆÃuÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉÆêÀĹð vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆ£ÀA.8722225229 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2016 PÀ®A 447, 504, 506, 427 gÉ/« 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :26.09.2016 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.