Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Sep 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-15/09/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ- 16/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è  ¦ügÁå¢ ²æÃgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Á¨ÉÃgÀ,42ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ  ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÄgÀÄ ºÁ.ªÀ ªÀÄĵÀÆÖgï PÁæ¸ï  vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  zÉÆrØAiÀÄ°èzÀÝ  PÀÄjUÀ¼À°è 16 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß  CA.Q 80,000/- ªÀÄvÀÄÛ 4 lUÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CA.Q 41000/- FUÉ MlÄÖ CA.Q 1,21000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ  §AzÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2016 PÀ®A:379  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:_

           ದಿನಾಂಕ 18/09/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 19ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁgÀ¨Ágï G: L¸ï QæêÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉøÀgÀ PÉÃr vÁ: PÀ¥Á¸À£ï f: avÉÆÛÃqÀUÀqï gÁd¸ÁÜ£À ºÁ.ªÀ. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀನು ತನ್ನ ಐಸ ಕ್ರೀಮ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಬಸನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÀÄr ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÁ¬Ä ¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À 2) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 26ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À 3) zÀ¸ÀÛVgï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 31ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À4)ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 33ªÀµð eÁw : £ÁAiÀÄPÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 36 ಎನ್ 0047 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಪುನಃ ಆತನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಕಡೆಗೆ ತಂದು ವಿಸಿಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/2016  PÀ®A. 323, 365 ¸À»vÀ 34  L.¦.¹   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :19.09.2016 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  24,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.