Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Sep 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ಎನ್. ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಿಗ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ಡಾ// ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ , ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ , ಮತ್ತು ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ  ಇವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಭೋರ್ಡ ಮತ್ತು  ಹೈ..ವಿ.ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡಗಳು ಇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ದಿನಾಂಕ- 16/09/2016 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಿಂದ  ದಿನಾಂಕ- 17/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಗೀಚಿ  ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಹೈ..ವಿ.ವೇದಿಕೆ ಭೋರ್ಡನ್ನು  ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 40ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ºÉÊ.PÀ. «.ªÉâPÉ vÁ®ÆPÁ CzÀåPÀë ¸Á-J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï ºÁ.ªÀ ¹gÀªÁgÀ  gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 127/2016 ಕಲಂ: 295 ಐಪಿಸಿ ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :17.09.2016 gÀAzÀÄ 47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ