Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jul 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 28/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß  14-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦.DvÀägÁªÀiï  vÀAzÉ ¦.UÉÆëAzÀ¥Àà , ªÀAiÀiÁ:59 ªÀµÀð, G:J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£Édgï gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï ±ÁSÉ  ¸Á:DzÉÆä (J.¦)ºÁ:ªÀ:°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ:27/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು.ದಿನಾಂಕ:28/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯೂನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ  ನಾಯಕ ಇತನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಸಗುಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು,ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು,ಕಂಡು ಬಂದು  07-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು,ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬೆಲ್ ವೈರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ,ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಮುಂದಿರುವ ಸೇಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋಣೆಯ ಸೈಡ್ ನ್ನು  ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಚೂರು ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಗಳ ತುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು,ಕಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಕಡೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸ್ರ್ಟಾಂಗ್ ರೂಂ ಲಾಕರ್ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು.ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
            ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ:27/07/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:28/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಯಾವುದೋ ಹರಿತವಾದ ಕಟ್ಟರ್ ನಿಂದ ಮುಂಬಾಗಿಲನ ಕೊಂಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ್ ಸೈಡ್ ನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ  ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು,ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಂದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.188/16 PÀ®A: 457, 380,511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtªÁzÀ ¨ÁåAPï PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ zÉÆgÉvÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ          ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ            r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ
 08537-257227                       08537-258333                 0835-257228 
    
¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :29.07.2016 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

                                                                            ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                                                                                gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.