Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ 24/3/2016 gÀAzÀÄ 2050 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ/J-1 §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-20 n©-955 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀªÀgï VæÃqï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄÈvÀ J-2 C«ÄÃgÀ CªÀÄäeÁ ¸Á; gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-25 ©-955 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  J-2 C«ÄÃgÀ CªÀÄäeÁ FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, J-1 §¸ÀªÀgÁd FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ C«£Á±À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï 24 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.   3-12-109/1 £ÉÆèɯï D¸ÀàvÉæ ¨ÉÃgÀÆ£À Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ದಿನಾಂಕ: 23.03.2016 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಂ: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಕ್  ವಯ: 31ವರ್ಷ, ಜಾ: ನಾಯಕ್, : ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸಾ: ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಲಯ, ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು EªÀರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರುನಿಂದ ರಾಯಚೂರುಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಂಡೈ eon ಕಾರ್ ನಂ: KA39 M 1453 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 24.03.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಮಲ ಸೀಮಾಂತರದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: KA36 A 7153 ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2016 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
-                                                                    
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ü            ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 20ªÀµÀð ¨ÁUÀ° eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;¤®UÀ¯ï FvÀ£À  vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀÄä 45 ªÀµÀð ¨ÁUÀ° FPÉAiÀÄÄ fêÀAvÀ «zÁÝUÀÆå  FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ  dA§®ªÀÄä eÉÃUÀgÀPÀ¯ï JA¨ÁPÉ AiÀÄ£ÀÄß 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¤Ã®UÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À eÁvÉæUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ FgÀªÀÄä¼ÀÄ  £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 24/3/16 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤®UÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C°èUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ£À vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁ° ¤AzÀ JzÉUÉ & ¨É¤ßUÉ §®ªÁV M¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ FgÀªÀÄä¼ÀÄ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/16 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-24/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÁå¸ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ   ನಮೂದಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅ:ಕಿ:1750/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ(ರಾಯಲ್ಟಿ) ಭರಿಸದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂಪನಾಳ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಜಪ್ತುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 74/16 PÀ®A. 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957. & 379 L.¦.¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ: 24-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-40 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಜನಾರ್ದನ ಕಂಬಾರ್  ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬಡಿಗೇರ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ ಸಂತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾ. ,. ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ: ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ  ನೀಡಿದ  ಹೇಳಿಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಾದ  ಜನಾರ್ದನ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಕಂಬಾರ್ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ  ಇತನು ದಿನಾಂಕ:23-03-2016 ರಂದು 4-5 ಪಿ ಎಮ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಿಗೆ (ಲ್ಯಾಟ್ರೀನ್ ಗೆ) ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಕೆಯ ತಂದೆಯ ಗಾಭರಿಯಾಗಿ  ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಕೆಯ ತಂದೆಯು ಜನಾರ್ದನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲ್ಯಾಟ್ರೀನ್ ಹೋಗುವ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯವರ  ತೆರೆದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜರ್ನಾದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಲೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಅಂಗಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಜರ್ನಾದನ ಮೃತ ದೇಹವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಾದನನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರೀನ್ ಅಂತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಬಾವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಡಿದು ತಲೆಯ ಬಲ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಿಯು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣೆಯ ಯುಡಿಆರ್‌‌ ನಂ:04/2016 ಕಲಂ:174 ಸಿಆರ್‌‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2016 gÀAzÀÄ 44 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,300-/--  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.