Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Feb 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ CgÀ«AzÀ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀ gÉrØ G:ZÁ®PÀ ªÀAiÀiÁ:25ªÀµð FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉjUÉUÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ DAzsÁæPÉÌ ºÉÆÃV ¢¨ÁAPÀ:25-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßúÀvÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰è AiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 3 1\2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 87,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ 91,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2016 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ;-25/02/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜವಳಗೇರದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಸಹುಕಾರ ಈತನ ಹೊಲದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ.28-ವೈ-1691 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ರಾಜಸಾಬ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಇಸಿ-7614 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ  ಜವಳಗೇರ ಕಡೆಗೆ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲುವು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ22/2016.ಕಲಂ.279,283,304(J) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ದಿನಾಂಕ 18-02-2016 ರಂದು ಗಾಯಾಳು ಸಂಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ಮಂಡಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಡಬ್ಲೂ-1096 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಂ.5 ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಸಲಬನೂರಿನಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಎನ್-3556 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಯಾಳು ಸಂಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಈತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಕಿವಿಯಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಲಗಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕೌಶಿಕ್ ಹಲ್ದಾರ ಈತನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆ ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳೀಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 42/2016 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà, 30ªÀµÀð,FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/02/16 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁvÀà½î eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ HgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25/02/16 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸ÀgÀ ¥ÁªÀðw FPÉAiÀÄÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ ¹ÃªÀiÁzÀ ®ZÀªÀÄtÚ, ºÀjd£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ eÁ° VqÀPÉÌ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà §jæ CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, Hj£À EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d EvÀÄÛ, ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ  ®ZÀªÀÄtÚ£À eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj eÁ®Ä VqÀPÉÌ ©½ ®ÄAV¬ÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á°UÉ ºÉÆgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ©¹°£À vÁ¥ÀPÉÌ G©âzÀ ¤Ãj£À ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, vÉÆqÉUÉ ZÀªÀÄð QwÛzÀAvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà jÃwAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.02/2016 PÀ®A:174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 18-02-2016 ರಂದು 4.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ, ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 1) ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ 2) ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ 3) ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ 4)ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ 5) ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ 6)ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕುರುಬರ ಸಾ:ಬೆಳಗುರ್ಕಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ಬಣವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿ, ನಿಮ್ಮಂದ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಶರ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನಾವು ಅಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಅಪವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋಪಿತರಾದ ನಾಗೇಶ, ಗಂಗಪ್ಪ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಇವರೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 44/2016 ಕಲಂ 143, 147, 448, 504, 323, 354, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
              ಮೃತ ರಂಗನಗೌಡ ಈತನು  ಆರೋಪಿ ನಂ 5 gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀA gÀAUÀ£ÀUËqÀ  ªÀ 23 eÁw PÀÄgÀħgÀ¸Á.J¯ÁègÀÄ eÁ°ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಈಕೆಯ ಗಂಡನಿದ್ದು   ಈತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ  ನಂ 5 ಈಕೆಯು  ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿಗಳೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ FgÀªÀÄä UÀA ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ  ªÀ 55 eÁw-PÀÄgÀħgÀ G ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ ನ್ನ ಸೊಸೆಯು ರಿಗೆ  ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಂದು  ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತರು ಕಳುಹಿಸದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24-02-16 ರಂದು  ಬೇಳಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ  ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೋಂಡು ಬರಲೆಂಧು ತನ್ನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೃತರಂಗನಗೌಡನಿಗೆ ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ  ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬರುತ್ತಿಯೆನಲೆ ಸೂಳೇ ಮಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ  ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು  ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತಾನು ಸಾಯಬೇಕು  ಅಂತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ   ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ  ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ  ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮೀನಾಶಕ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು  ಸಿಂಧನೂರ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಗುಣ ಮುಖವಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 25-2-16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಸತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತನ ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿತರ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣ  ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  vÀÄ«ðºÁ¼À ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 31/16 ಕಲಂ 143.148.504.323.324.306 ರೆವಿ149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂqÉ£ÀÄ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ, ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, :ಮನೆಗೆಸಲ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯು ಭತ್ತದ ಬಣವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18-02-2016 ರಂದು 3 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಣವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಣವಿಯು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಣವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೂ. 8,790 ಮೌಲ್ಯದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರುಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತುಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 43/2016 ಕಲಂ 435, 504, 506, 323, 324, 354 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.