Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            21/01/16 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦gÁå¢ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï, 32 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÄgÀ vÁAqÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÄgÀ vÁAqÀ  gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, PÀ¼ÉzÀ JAJ¯ï¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀë ©lÄÖ eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁQzÉÝãÀ¯Éà FUÀ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ §gÀÄvÀÛzÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 14/16 PÀ®A 143,147, 323,354, 355,504 ,506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
            ¢£ÁAPÀ 21/01/16 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦gÁå¢ ®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà, eÁ: §ÄqÀUÀ dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀ£Àß UÀAqÀ £ÉÆA¢UÉ UÀÄeÁð¥ÀÄgÀ PÀȵÀÚ £À¢  zÀqÀzÀ°è «ÄãÀÄ »rAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ J-1 UÉÆÃ¥Á® eÁ: ¨É¸ÀÛgÀÄ, G: «ÄãÀÄ ªÁå¥Áj, ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ªÀÄvÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ «ÄãÀÄ ¨ÉÃmÉ DrzÀgÉ  ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ ¢®è CAvÁ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ 5,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ & 10,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 12/16 PÀ®A 323,504, 506,392, 354 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï¹/ J¸ïn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ : 21/01/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ  ²ªÀ¥Àà UÀ®UÀ£ÉÆÃgÀ,24ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á- C£ÀégÀ vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು  ನಾಗಡದಿನ್ನಿಯಿಂದ  ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನಕುಣಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ದೇವದುರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ-ಕೆ.ಎ 36/ವಿ.3637 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿನ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಗರಗೆ  ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 70,000/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ  ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ  ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 06/2015 PÀ®A: 279, 337,338, 427 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.01.2016 gÀAzÀÄ  24 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

.