Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jul 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:03/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-50 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ  & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಿಮಠ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ  ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯ ಚಾಲಕನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೋಡಲಾಗಿ ಐಷರ ಕಂಪನಿಯದು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ನಂ, S325F55665  ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A. 4(1), 4(A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
             ¢£ÁAPÀ:-02-07-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ PÀAzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  1)ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀª ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ mÁæöåPÀÖgï n¦ £ÀA PÉJ36/J£ïn002065  £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ.2)ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ »gÉêÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgï, G-ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ  mÁæöåPÀÖgï n¦ £ÀA PÉJ36/J£ïn002065  £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ   ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವೂದೆ ರಾಜಸ್ವ ಧನ ತುಂಬದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅ:ಕಿ:2000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸À»vÀ 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ 02-07-2015 ರಂದು 6-20 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮೀರಾ ಮೋದಿನ ವಯ 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಮುಕ್ಕುಂದಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 2080/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2015 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ;-02/07/2015 ರಂದು ನನಗೆ ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಜ್ ಜೂಜಾಟದ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜೀಪನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ).ಬಾಷಾಸಾಬ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರಸಾಬ 27 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ವ್ಯಾಪಾರ್2).ಅಜ್ಮೀರ ತಂದೆ ಹಾಜಿಸಾಬ 30 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,  3).ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂಸಾಬ 28 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಎಲ್ಲರೂ. ಸಾ;-ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ     4).ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಚಲುವಾದಿ,ಸಾ;-ಕುನ್ನಟಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.                                                                                                    5).ಭೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಗೊಲ್ಲರ.ಸಾ:-ತಿಮ್ಮಾಪೂರು.ಹಾ.ವ.ಗುಂಡರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.   6).ರಂಮ್ಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಸಾ;-ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ EªÀgÀÄUÀ¼À ಮೇಲೆ ದುಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 6-ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 16,700/- ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.87/2015.ಕಲಂ.87. ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¦.¹. Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 1/7/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1150 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 26 ªÀµÀð eÁ:¨sÀdAwæ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV UÁæªÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ²ªÀAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ UÀ¼ÉêÀÅ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀÄUÀΰ VqÀªÀ£ÀÄß 1) ¥Àæ¨sÀÄ gÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁAiÀÄUËqÀ  eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: dgÀzÀ §Ar UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ PÀÆr PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dgÀzÀ§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀģɠ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ vÀAzÉ £ÉÆÃr ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/15 PÀ®A 323 324 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1) (r) ¦¹Dgï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.02-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರ   ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟ್ರಾಲಿಯಷ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ.30,000=00 ಬೆಲೆಬಾಳುವಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಣವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುರುಬರು ಇವರ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಕರೆಂಟಿನ ವೈರ ಸ್ಪಾರ್ಕ ಅಗಿ ಆದರ ಕಿಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಗೆ ತಾಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಪ್ರಾಣ,ಪ್ರಾಣಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ £ÀA: 09/2015 gÀ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.
  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.02-07-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್..ರವರು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹದ್ದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 1] C°±ÉÃSï zÁªÀÇzï @ C¸ÀèA @ C¸Àävï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ©Ã¨ï ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð, G:¥ÉÃAnAUÀPÉ®¸À ¸Á:UÀAUÁ¤ªÁ¸À »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  2]ªÀÄ»§Æ§Ä UÀįÁ¨ï vÀAzÉ U˸ÀªÉÆãÀÄ¢ÝãªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð,ªÀÄĹèA,G:dƸï CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀÄR±ÁAw PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ EªÀgÀÄ  ದಿ.12-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ :ಕೆ.-36/ಎಲ್-3797 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು .ಕಿ.ರೂ. 40,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ.134-2014 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಸ್ವಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ ಕಳ್ಳತನವು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀ¸ï oÁuÉ ಹದ್ದಿಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹದ್ದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ   ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹.  [ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀĪÀÅ ] £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸ÀUÀgÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄgÀÄ G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ, ¸Á: §¥ÀÆàgï gÉÆÃqï EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀiï PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ §¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2015, PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2015 gÀAzÀÄ 5 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.