Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Feb 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥ÉÆ°Ã¸ï   zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

¢£ÁAPÀ-9-2-2015 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ  ಭೋಗಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 1.ಮುದ್ದಣ್ಣ  ತಂ  ಶಿವಪ್ಪ ಪಗಡದಿನ್ನಿ  ವ.24 ಜಾತಿ ನಾಯಕ  .ಪಾನಶಾಪ ಸಾ ಭೋಗಾಪೂರ ತಾ ಸಿಂಧನೂರ FvÀ£Àಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ಪಿಎಸ್.ಐ ತುರುವಿಹಾಳ  ªÀÄvÀÄÛ  ¹§âA¢  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨Áwä ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 1 ಮತ್ತು 2 ನೇದ್ದವರು  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ 1-00  gÀÆ UÉ 80-00 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ  zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ  ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 2 Fಕೆಯು Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä  2)ರತ್ನಮ್ಮ  ಹಿರೇಬೇರಗಿ  CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÁ£ÀÆ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 3 ಕರಿಯಯಪ್ಪ ಟೈಲರ ಸಾ. ತುರುವಿಹಾಳ ( ಬುಕ್ಕಿ) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350 gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA13/2015 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                          
                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.02.2015 gÀAzÀÄ         81 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.