Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 24.11.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲ ನೀರಿನ ಸಂಭಂಧ ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ FvÀ£À ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÃUÀ¯ï £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÀAzÀ® ®PÀëöäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ.EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ತೊರಡು ಬೀಜ ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದನು.ಅದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡಗಣ್ಣು ಕಂದಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಮನೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2014 PÀ®A: 323,324,354,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014 gÀAzÀÄ  122 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.