Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Oct 2014

Reported Crimes

                                  

                             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 24-10-2014 ರಂದು 11.00  ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 345/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §æªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÀ¨Á§Ä ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ              1] r £ÁUÀ¨Á§Ä vÀAzÉ r gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä 31 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ¸Á¥ÀÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA- 104 1£Éà PÁæ¸ï KjAiÀiÁ JA.¹,J£ï, £ÀUÀgÀ vÉÆÃgÉÊ¥ÀPÀÌA ZÉ£ÉßöÊ-09884089088.
2]gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀªÀgÀ®Ä ªÀAiÀiÁ- 64 ªÀµÀð, eÁ- PÀªÀiÁä G- MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ UÁæªÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ PÁPÀĪÀÄ£ÀÄ ªÀÄAqÀ® f- UÀÄAlÆgÀÄ [J¦]
3] r «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ r gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ- 57 eÁ- PÀªÀiÁä  ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ
4] gÁ¢üPÁ UÀAqÀ ¸ÀħâgÁªï 35 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- SÁ¸ÀV ²PÀëPÀ¼ÀÄ ¸Á- ¥Áèmï £ÀA- 845,²æà ¸Á¬Ä zÀÄUÁ𠤮AiÀÄA ¥ÀæUÀw £ÀUÀgÀ eÉ,J£ï,n,AiÀÄÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÉÊzÁæ¨Ázï.
5] PÁgÀªÀÄAZÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï 45 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- J¯ï,L,¹ KeÉAmï ¸Á- PÀªÀiÁä G- MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ UÁæªÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ PÁPÀĪÀÄ£ÀÄ ªÀÄAqÀ® f- UÀÄAlÆgÀÄ [J¦] ಆರೋಪಿ ನಂ- 01 ರವರ ಸಂಗಡ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ- 23-05-2013 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ರೈಲ್ವೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ, 15,00,000/- ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 30 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಪಡಚು ಕಟ್ನಂ ಅಂತಾ ರೂ- 200,000/-  ಮತ್ತು ವರನ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, 1,00,000/- ಹಾಗೂ ಮನೆಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,00,000/- ರೂ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೂ 9,00,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1,00,000/- ರೂ ಮನೆಬಳಕೆ ಸಾಮಾನು, ಹಾಗೂ ರೂ, 1,00,000/- ಗಳು ಆಡಪಡಚು ಕಟ್ನಂ ಮತ್ತು 25 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಇವೆಲ್ಲಾವನ್ನು ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ,ಆರೋಪಿ ನಂ- 01 ರಿಂದ  05 ರವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು,ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ  ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಾ ತನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ನೀನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೇ ನೀನು  ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೆನಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು,ನೀನು ಹಣವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯು 2014 ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಬಂದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưø ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 179/2014 ಕಲಂ- 498 (ಎ) 406, 504,506,ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3,& 4 ಡಿ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1330 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ದ: ದೊಡ್ಡರಾಮಪ್ಪ ವಯಾ: 29 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ  ಮಾದಿಗ : ಸೆಕ್ಯೂರಟಿ ಕಲಸ ಮನೆನಂ 8-7-49-ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು ಮೋ: 9538323079) ನೇದ್ದವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ತಿಮಲಮ್ಮ ಗಂ ದಿ: ದೊಡ್ಡರಾಮಪ್ಪ ವಯಾ: 48 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆನಂ 8-7-49-ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು ಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಶಕದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಬ್ರಮಣೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಈಕೆಯು ಬುದ್ದಿ ಸ್ತೀಮತಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿ: 19-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿಪತ್ತೆ ಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತಾ  ಇರುವ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 103/2014 ಕಲಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಣೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


                 ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ:

1] vɼÀî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ,
2] JvÀÛgÀ 5¦üÃmï
3] ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ,
4] vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä, .
5] MAzÀÄ  ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ  ಸೀರೆ  ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬನ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.
6] vÉ®UÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, ¨sÁµÉ ಮಾತ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23/10/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 04-45 ಗಂಟೆ zÀ²ðvï vÀAzÉ ¨sÀUÀvÀ¨sÁ¬Ä Z˪Áít25 ªÀµÀð ¸Á.ªÁPÁ£ÉgÀ gÁdPÉÆÃl UÀÄdgÁvÀ f eÉ 3 J JPÀì 8068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ,   ಮೃತರು ಇಬ್ಬೂರು ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà NvÀUÉj 27 ªÀµÀð ¸Á.ªÀÄgÉÆüÀ ºÁ.ªÀ E¼ÀPÀ®è »ªÀiÁªÀiï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á.E¼ÀPÀ®è ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-29/ಆರ್.-3611 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ಮುದಗಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಪಸ್  ಇಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದಗಲ್ ಇಳಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾ ಟಾ ಲಾರಿ ನಂ.ಜಿ ಜೆ 03/ಎ ಎಕ್ಷ 8068  ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶನಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದು ನಾಲಿಗೆ ಹೋರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತ  ಹಿಮಾಮ ಹುಸೇನ  ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳುಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು,ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.   149/2014 PÀ®A.279,304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
¢£ÁAPÀ: 23-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀAZÀªÀÄÄT UÁtzÁ¼À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ UÁtzÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ²ªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r -100 ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-2079 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/J-7083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¹.ªÀįÉèñÀ£ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨Ájà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹. ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: & f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014 PÀ®A 279, 337 .338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CnAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ: 23.10.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦ 22 « 0462 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è.ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ ಎಪಿ 22 ವಿ 0462 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಯಮ್ಮ ವಯಾ 4 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಯಮ್ಮಳನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರುಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ  ¦üAiÀiÁð ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  EªÀgÀ zÀÆj ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014 PÀ®A: 279,304(J)L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.