Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Sep 2014

Reported Crimes

                         
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಮೃತ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¢: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: «zÁåyð ¸Á: UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀನಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥನಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 07.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವೈರ್ ದಿಂದ ಮನೆಯ ಯ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.AvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ¼ÀÄ ¸Á: UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 14/2014  PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ 48 ವರ್ಷ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು, ತನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 28 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಭಾವನ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಲ್ಕೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಕಿಲ್ಲೇರ್ ಮಠದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಸಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಬಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜನರಿಗೆ ನಿಧಾನ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾನೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಖಾಸಬಾವಿಯೊಳಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಸತ್ತ ತನ್ನ ಮಗನ ದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ 14-15 ಗಂಟೆಗೆ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.18/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 07/09/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಗಡಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà, 21ªÀµÀð, eÁw; PÀ¨ÉâÃgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½. FvÀನು ತಮ್ಮ  ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà PÀgÉUÀÄqÀØ, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½.  FvÀ£ÀÄ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಆರ್.ಡಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ `` ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಾನು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಡಿದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿದ್ದುಏನಲೇ ಮಗನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಿಯೇನಲೇ, ನೀನು ಉದ್ರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 151/2014  PÀ®A.  504,325,506, L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.09.2014 gÀAzÀÄ  106 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   21,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.