Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 02.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀȵÀÚ @ QmÁåvÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: PÁmÁæPïÖ ¯Éçgï,  ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-6/754 Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀQÛ UÁqÀð£ï ªÀÄÄAzÉ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï. PÀ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ªÉÆ¥Éqï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁj§âjUÀÆ  vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÉ.J-36/AiÀÄÄ-2330 ¸ÀèAiÉÄAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ n.«.J¸ï. JPÀì¯ï PÉ.J-36/7252 ªÉÆ¥Éqï EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ:03.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ರತನ್ ಲಾಲ್ :43 ವರ್ಷ ಜಾ:ಜೈನ್ :ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:3-10-5 ಹಮ್ ದರ್  ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ ರಾಯಚೂರು FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ: ಕೆ. 36 ಎಂ-9744 ನೇದ್ದgÀ°è   ದಿನಾಂಕ:25.02.2014 ರಂದು ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಕಲಮಲಾ ಸೀಮಾಂತರದ ಗಬ್ಬೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿ ಕಾರ್ ನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಆಂಜಿನೇಯ :32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುನ್ನೂರು ರೆಡ್ಡಿ :ಡ್ರೈವರ್ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:9-17-46 ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ರಾಯಚೂರು gÀªÀjUÉ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  63/2014 PÀ®A: 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 02-03-2014 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹಳೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಾಜು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ( ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è) ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ಎಲ್ 1043 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ, ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ, ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಮ್ಮಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಲಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ನರ್ಸಿಂಗ ಹೋಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,  ಆರೋಪಿತನು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಯ್ಯಾಕ್ಟ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ  ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦ügÁå¢ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-©.Dgï UÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄgÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-©.Dgï UÀÄAqÀEªÀgÀÄUÀ½UÉ  gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄ EzÀÄÝ ,D.£ÀA-01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄ UÁæ.¥ÀA.CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ PɼÀUÉ E½¸À®Ä ¤Ã£Éà PÁgÀt CAvÁ ¢£ÁAPÀ-02/03/2014 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ©.Dgï UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ f¤ß£À ºÀwÛgÀ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ §rUÉ, PÀ®Äè, PÉÆrè, eÉA¨É »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¯Éèà ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁVªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA-26/2014 PÀ®A-143.147.323.448.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2014 gÀAzÀÄ     86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.