Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :-
              ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 8-5-158 £ÀªÁ§UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀªÀÄÄ£Á UÀAqÀ CªÀÅ£Á±À 20 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 6-4-5 wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ; 13.12.2012 gÀAzÀÄ C«£Á±À FvÀ£ÉÆA¢UÉ »AzÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 21/4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 50.000/- ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉUÉ ¸ÀzsÀå 10 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É dªÀÄÄ£Á½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ  CªÀ¼À UÀAqÀ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ¥ÀzÁäªÀw ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀiÁªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É®¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CPÀ̽UÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ C½AiÀÄ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ¥ÀzÁäªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ¥ÉmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2013 PÀ®A: 498 (J) 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ.25.12.13  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.EªÀgÀÄ  £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1.ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á.ºÀÄ£ÀPÀÄAn. 2.¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀ£ÀPÀÄAn. 3.ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæPÀÖgï ZÁ¹.£ÀA.J¸ï.¹.©-296 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ. 4. ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæPÀÖgï ZÁ¹.£ÀA.J¸ï.¹.©-296 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 2 mÁæPÀÖgÀÄUÀ¼À°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, mÁæPÀÖgÀÄUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ zsÀPÉÌ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß  »rzÀÄ,  CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  141/2013 PÀ®A.379 L¦¹ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï 43, 44 ªÀÄvÀÄÛ JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÝ 3(1), 21 ªÀÄvÀÄÛ 15 ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ; 25.12.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 2) F±À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸ÁªÀÅPÁgÀ 3) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ J®ègÀÆ eÁ°ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAw°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;60 eÁ;°AUÁAiÀÄvï ¸Á; eÁ°ºÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆVzÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀÀ ¨ÉgÀ½UÉ °AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½AzÀ PÀaÑzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ F±À¥Àà£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢Ý ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ºÉÆmÉÖUÉ PÁ®Ä¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ ¸ÉÃj E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉà ¤ªÀÄä fêÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2013 PÀ®A; 447,504.323.324.325.506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;40 eÁ; UÁtÂUÉÃgÀ G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ°è Hj ªÁAiÀÄÄ gÉÆUÀ«zÀÄÝ, SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt-ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ Hj £ÉƪÀÅ ¨ÁzÉà vÀ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä¤¸ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ. aQvÉìUÁV vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ºÉaÑ£À aQvÉìÃUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ À ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ;25-12-203 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4;00 ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;64 eÁ; UÁtÂUÉÃgÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀqÀPÀ¯ï vÁ;ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 26/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 25-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«.   ºÁUÀÄ 1)    ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ: ¢.£ÁUÉñÀégÁªï, 35ªÀµÀð, ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« PÁåA¥ï 2)   ºÀÄ°PÀAmÉgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: vÁªÀgÉ ªÀqÀUÉÃgÀ, vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ   PÀÆr ºÀÆ«£ÀqÉV PÀqɬÄAzÀ ZÁUÀ¨sÁ« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ CgÀPÉÃgÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆÃwUÀÄqÀØ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°èAiÀÄ PÀAmÉÃ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10ANDHL13714. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÀÄ°PÀAmÉgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: vÁªÀgÉ ªÀqÀUÉÃgÀ, vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ.    FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ  »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥ÉÆæà UÁr £ÀA. PÉ.J.36 ªÉÊ. 4636 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.326/2013 PÀ®A.   279, 337, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 24.12.2013 gÀAzÀÄ 20.15 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð UÉÆ®ègï UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ «Ä°è£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀΰ¤AzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬĪÀÄzÀ PÀÄAzÀ£ï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÀvÉßñÀ PÀĪÀiÁgï ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 33/eÉ 6924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉqï ¯ÉÊmï r¥ï JEA ªÀÄvÀÄÛ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°£À  PɼÀUÉ §rzÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁV wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄAdÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À°è ©¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 302/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:26.12.2013 gÀAzÀÄ UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹A§â¢AiÉÆA¢UÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-36-dQ-106 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¹ÃA¸Á§£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦ÃgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: UÀÄrºÁ® FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1060/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀilPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.800/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A.78 (111) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.12.2013 gÀAzÀÄ  111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.