Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 03-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ: £ÀÆgÀ¥Àà, 24ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð, ¸Á: ºÉZïJ£ï vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ¸ÉßûvÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 J.6087 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð - vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ±ÀA¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÉlÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁæ¸ï£À°è DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÀÄÄAUÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.296/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ .CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ 03-11-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ : ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಸುಂಕೇಶ್ವರದ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಈತನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಸ್-3662 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಬ್ಬರು ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮಾನವಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಗೋವಿಂದ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಸೀಕಲ್ ಕ್ರಾಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಈತನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೈ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಲಗಡೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಚಿಮ್ಲಾಪೂರು ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಎ-3326 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೇಶಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುಳಿತ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 227/2013 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                   ¢£ÁAPÀ.03.11.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ ©.f.£ÁAiÀÄÌ ®A¨Át gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36-EJ-1848 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄtÚ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ¹Ìqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄgÀUÀÄAmÉÃgï ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:114/13 PÀ®A.279.337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ºÉƼÉAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  EªÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ zsÀ£Àĸï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÁªÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è EAzÀÄ ¢.04-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¥Àæ¨sÁgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-03-11-13 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1)ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄd®ªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ : 22ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G- mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ ¸Á : ºÀÄ°UÀÄqÀØ 2)±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ : 30ªÀµÀð eÁ :G¥ÁàgÀ 30ªÀµÀð ¸Á : UÀÄqÀÄzÀ£Á¼À 3) ²æà ZÀ£Àß §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ®PÀ ¸Áé«Ä °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ   (¥ÀgÁj- ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁågÀ¯ï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ï £À°è 180°Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÉà jÃw G½zÀ JgÀqÀÄ ¨ÁågÀ¯ï £À°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180°Ãlgï £ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 540°Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ MAzÀÄ °Ãlgï UÉ 16.50¥ÉÊ¸É AiÀÄAvÉ MlÄÖ CA: QA: 8910/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀݪÀ£À PÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà mÁmÁ J¹E £ÀA-PÉ-36J/2626 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 309/13 PÀ®A. 3 & 7 E ¹ DPïÖöå 1955   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 03-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛ ¨É¼É ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀĪÁUÀ ºÀwÛ VqÀzÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ C¸ÀåªÀå¸ÀܼÁVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆ¸É ºÀA¥ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà «µÀzÀ ¨ÁzÉ eÁ¹ÛAiÀiÁV ºÉZÀÄÑPÀ«ÄäAiÀiÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À EgÀ¯ÁzÀÝjAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CAvÀ F WÀl£ÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 15/2013 PÀ®A:174 ¹,.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.11.2013 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.