Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄw ¢Ã¥Á UÀAqÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸Á¸À®ªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 252/11 £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 3) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAUÀr ZÀAzÀæ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆnð£À°è zÁªÉ £ÉqÀ¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆzÀ°è ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¤§ðAzÀPÁeÉÕ EzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 22-07-13 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ zÀ©â PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 447, 504,323,188, 341, 506 gÉ.«. 34 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzï , ªÀAiÀÄ:47ªÀ, PÀAqÀPÀÖgï J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ WÀlPÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è PÀ¼ÉzÀ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ªÁðºÀPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀgÉUËqÀ r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ WÀlPÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ 02 ªÀµÀðUÀ½AzÀ r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¸ÀjAiÀiÁV UËgÀªÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:30-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ «¨sÁVÃAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:18-07-2013 jAzÀ 20-07-2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¹Pï gÀeÉ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:20-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ°è ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA,299/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013 , PÀ®A: 353,323,504,506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ CA§¥Àà 37 ªÀµÀð, eÁ:-zÁ¸ÀgÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-UÉÆãÁ¼À.ºÁ.ªÀ.»gÉùAzÉÆÃV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸À£ï-1995 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5-ªÀµÀðzÀ°è FPÉAiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ,FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66/©-gÀ°è 38  UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-24/07/2013.gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66/©-gÀ°è 38  UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ 1).UÉÆëAzÀ¥ÀàvÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24  ªÀµÀð 2).£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 26 ªÀµÀð. 3).gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁ:-zÁ¸ÀgÀÄ.   ¸Á:-UÉÆãÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É F ºÉÆ® AiÀiÁgÀzÀÄ CAvÁ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛ¢Ý F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj F ºÉÆ®zÀ°è PÀAqÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013. PÀ®A.504.447.341.324.323.506. ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 70 ªÀµÀð eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÁl UÁæªÀÄ [¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ]FvÀ¤UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀgÀ°è 2 ªÀµÀðUÀ°AzÀ 2 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀvÀÛgÀ®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢.24-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §Ar vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ºÁªÀ: J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà , 32 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ, £Á¢¤ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ EvÀgÉ 2 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ E¯Éè E¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 251/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/2013 PÀ®A. 498(J) ,504, 506 323, 448, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.07.2013 gÀAzÀÄ 264 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.