Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 23-07-2013 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÆvÀ®¢¤ßPÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÁ¤ºÁ¼À ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ UÉÆÃqË£À ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 7302 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÆègÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, §¸ÀªÀgÁd£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ, ºÁUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ ºÀwÛgÀ 4-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀgÀ, 28ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.1 ¨É£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ£ÁUÀ¥Àà,40ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£ÀFvÀ£À ºÉÆ® MAzÉà PÀqÉUÉ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ MqÀÄØ PÉr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ¤UÉ §zÀÄ«£À MqÀÄØ PÉr¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ EvÀgÉ E§âgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀaÑ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2013 PÀ®A.447, 504, 324, 323, 506 gÉ.«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁQë ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ C°è¯Éè CAzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUɼÀ°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À° ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ. EzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½V£À 06-00 JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ vÀPÀët ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQÃvÉì ¥À®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 21-07-13 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 30/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 22-07-2013 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZɮĪÁ¢ ªÀ:50 eÁ:ZɮĪÁ¢ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ PÀÆ°AiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 86/01, 86/02 gÀ°è ©vÀÛ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÀPÀgÁj£À zÉéõÀ¢AzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ½V ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É F ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §A¢gÀĪÉ, F ºÉÆ®PÉÌ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀÄ ºÉý PÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼Á PÁqÀPÀwÛzÀÝ CAvÁ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨sÀÄdPÉÌ, ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹  ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ §qÉÆâ®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®A : 143 147 341 323 324 504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.07.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.