Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦AiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀ¥Àà 40 ªÀµÀð. ªÁå¥ÀgÀ ¸Á||ªÀĹÌ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J 36/n.© 8729 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀuÉñÀ ªÁlgï ¸À«ð¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è mÁæ° EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV UÀtQPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 27/13 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä @ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð, G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï CA¨ÁªÀÄoÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  ¸Á: QA¢V PÁåA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ 2010 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁV ºÉÆgÀ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj fêÀ£ÁA±ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:02-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 J£ï-2207 £ÉÃzÀÝjAzÀ lPÀÌgï PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr , ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 89/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A: 323, 355, 504, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_ 

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ£Áß©Ã FPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §§Æè FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÉÆÃr K£À¥Àà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ¤£ÀUÉ DmÉÆà PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É zÀÄrzÀÄ w£ÀÄß CAvÁ ºÉüÀ®Ä DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£Áß©Ã ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýà ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ §gÀĪÀ¢®è K£À¯ÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ gÀAUÀ¥Àà£À PÀÆqÀ E¢Ýà CzÀPÉÌ ©n֤à CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ PÉÊ CqÀØ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀ®A: 324,504,506, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-2-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ºÀwÛgÀ 01)  ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ02) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ03) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ04) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢²æà ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw CUÀ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323 324 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄ£Áß©Ã UÀAqÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãï,40 ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48 ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀÄ £À¤ßµÀÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýä ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀ®Ä ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, ¥ÀPÀÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 324,504,506,498(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-24/02/2013. gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï£À 1). ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 2) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 3) CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CrØ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä PÉÆÃgÀªÀÄä 36 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ²æäªÁ¸ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ £É®Äè UÀzÉÝUÉ EAzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÀÝ PÁgÀt PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÉ £ÁªÀÅ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤Az£ÉUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀÀ®A.504,323,324,506,355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3(1) (10) K¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.20 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀȵÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ.2]dAUÉè¥Àà 3] §¸Àì¥Àà EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ  03 ¨Ál°UÀ¼À°è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(PÉ) ¥ÀAZÀgÁzÀ §¸Àì¥Àà ºÀvÀÄÛ ºÀgÀ¼À¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.463 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 23/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3.30 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄj°AUÀ 2]gÁdÄ EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(©) ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.475.163 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 22/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.