Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢£ÁAPÀ.17-01-2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-35-eÉ-6830 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á¨ï ¨sÁUÀªÁ£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-35-eÉ-6830 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄlÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¨ÉAZÀªÀÄnÖ, ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁw.PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀÄ. FvÀ£À ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ ¨sÀªÀ£À¹AUïgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ zÁªÀ®¸Á§¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÀ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2013 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ- 16-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ°è ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: UÀAUÀ¥Àà, 36ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÌ®ÄUÀÄqÀØ vÁAqÀ.(PÁå¢UÉÎgÁ) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÌ®UÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¥Á®Pï ¥À¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄ¢£Á ¥À¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ UÀ¤ ( UÀuÉñÀ ) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀÄä §UÉÎ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ, UÀ¤ @ UÀuÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÉÊ wgÀÄ«, C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, `` J¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A. 354,324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹. ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ ¹. ¨Á®AiÀÄå ¸Á: ¨ÉæøÁÛgï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆ® zÁªÉ ¸ÀA: 34/2012 gÀ°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁ EzÀÝ ªÀÄ£É £ÀA: 11-2-18 [ºÉƸÀ] 11-2-15 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ) gÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EAeÉPÀë£ï CqÀðgï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ Cw PÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw VvÀ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀªÉÃPÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,147,323,354,448,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀiÁ¢UÀ Dgï.n.¦.J¸ï. £À°è PÉ®¸À ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ ªÀÄÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 1801.2013 gÀ 06.30 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀzÁé¯ï PÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¯Áå¥ï mÁ¥ï C.Q. 15,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀAzÀÄ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ d°Ã¯ï «ÄAiÀiÁ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ PÀÆr ±ÀªÀiïì -J -D®A zÀUÁðPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 Dgï. 1816 C.Q. gÀÆ: 10,000/- £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÀUÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ zÀUÁðzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀĸÀÌgÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ eÁUÀzÀ°è EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 7/2013 PÀ®A; 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2013 gÀAzÀÄ 157 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.