Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
      
¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgï, G: PÀÆ°, ¸Á: ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ DAzsÀæ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 15 ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/PÉ-2430  C.Q: 30,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄïÉElÄÖPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 84/2012 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:29-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀÄjPÁgÀ,45ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ, ªÀAiÀÄ:16, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨Éæ±ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ,22ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ,45ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, E§âgÀÄ ¸Á:PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÉÆâUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ¢AzÀ §®ªÀAvÀªÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2012 PÀ®A: 366(J) gÉ/« 34 L¦¹ & 3(1) (XI) SC/ST ACT £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:30/11/2012 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ:ZɮĪÁ¢, 22ªÀµÀð, G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:»gÉâ¤ß 2] AiÀÄ®èè¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, UÁ¼ÉÃgÀ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, 28ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉâ¤ß 3] ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï , eÁ:ªÀÄĹèA, 24ªÀµÀð, G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á:CvÀÛ£ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:»gÉâ¤ß.4] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ, 50ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ:»gÉâ¤ß.
5] qÁ: £À©Ã¸Á§ ¸Á:»gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ°è qÁ: £À©Ã¸Á§ C¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3980/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:108/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À°è ²Ã£À¥Àà£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§, 46 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 2) ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 44 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä,
MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.3) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ, 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ,
MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 4) R¢ÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ, 38 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°,
¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À 5) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ «ÄAiÀÄå¸Á§, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹè, PÀÆ°, ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) C§ÄݯÁè vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
7) ¥ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á¯ÉøÁ§, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 8) gÁzsÁPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï 40ªÀµÀð,PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 8,930/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 06-11-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 1-45 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°èè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼É §eÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÉêÀgÁd dªÀ¯ÉÃgïì ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð d: °AUÁAiÀÄvï G: «zsÁåyð ¸Á: D¹ºÁ¼À ºÁ:ªÀ : °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ SILVER COLOUR HERO HOND SPLENDR PLUS KA 36 L 2243 CHESSI NO.04E16F08095 ENGINE NO.04E15E07697 C.Q.gÀÆ.25,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.274/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2012 gÀAzÀÄ  45  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.