Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ 04-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß, 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-34-JA-4565 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-34-JA-4565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉʵÀÚ« zÉêÀ¸ÁÞ£À PÁæ¹£À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ©æqïÓ£À PÀ©âtzÀ gÁrUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2012 PÀ®A. 279 L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPïÖ    £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ: 29-07-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è1 ) JªÀiï.²æúÀj vÀAzÉ gÁªÀÄQæóµÀÚ , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) JªÀiï.C¥ÁàgÁªï vÀAzÉ CªÀÄätÚ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ:30ªÀ,PÉÃgïD¥sï: ªÉAPÀtÚ eÉÆò , rÃqï gÉÊlgï , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.70/J gÀ°è 2 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀAvÉ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£Éà CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ JA ²æúÀj  FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è d«ÄãÀÄ jf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀªÉÄñï UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀĸÀzÀå UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀuɬĮèzÉà DPÉUÉ  w½¸ÀzÉà CªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀUÀð ªÀÄƧzÀ¯Á ªÀiÁr J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ M¼À¸ÀAa¤AzÀ DPÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.422/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.259/2012 PÀ®A : 419,420,465,468,120(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ªÀÄAUÀ£Á¼À(r)UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.41,42,43 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà , ªÀAiÀÄ:44ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:§¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ ¨sÀƺÀjvÀ 35 d£ÀjUÉ 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 31 JPÀgÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÀvÀߪÀÄä £ÁqÀUËqÀgÀ ºÉZÀÄѪÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ªÀÄjAiÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆgÀ»vÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄjAiÀĪÀé ºÁUÀÆ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ 1) PÉÆ½î ±ÉõÀgÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ,72ªÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA , ªÀAiÀÄ: 78ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¤rUÉÆüÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸À£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀj§£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:  31-01-2009 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï D¦ü¹£À°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAUÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.431/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.260/2012 PÀ®A. 465,467,468,471 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

           ¢£ÁAPÀ: 05.11.2012 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà 5 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §AzÀÄ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ  PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ  ºÀnÖ UÉÆïÁØ ªÉÄÊ£ïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ  aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2012 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.